§ 38eh Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2016

§ 38eh
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2016
(1) Ustanovenie § 38eg sa od 1. novembra 2016 neuplatňuje.
(2) Od 1. novembra 2016 do 31. decembra 2016 je sadzba poistného pre štát 4,96% z vymeriavacieho základu.