§ 38eg Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016

§ 38eg
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
Od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je sadzba poistného pre štát 4,30% z vymeriavacieho základu.