§ 38ef Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

§ 38ef
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Odpočítateľná položka podľa § 13a ods. 3 a 4 tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použije pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2015.