§ 38e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

§ 38e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1) Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 16 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2013.
(2) Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. c) nepovažujú výnosy z dlhopisov podľa osobitného predpisu, 63) ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa osobitného predpisu 22) za zdaňovacie obdobie roku 2013.
(3) Pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa použije § 13 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2014.

22) § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

63) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.