§ 38d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2013

§ 38d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2013
Dohodu podľa § 29b ods. 17 uzatvorí úrad s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky najneskôr do 31. októbra 2013.