§ 38 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2011

§ 38
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2011
(1) Zdravotná poisťovňa prvýkrát zverejní zoznam obsahujúci údaje podľa § 25 ods. 1 písm. e) druhého bodu v októbri 2011.
(2) Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 je zamestnávateľ povinný uviesť za rozhodujúce obdobie skutočnú výšku príjmu, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok, a je povinný zdravotnej poisťovni doručiť v lehote do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka výkaz, v ktorom uvedie v členení podľa jednotlivých zamestnancov všetky údaje potrebné na vykonanie ročného zúčtovania poistného, vrátane skutočnej výšky príjmu, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok.
(3) Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 sa odchodné, výsluhový príspevok alebo rekreačná starostlivosť podľa osobitného predpisu 19a) nepovažuje za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) podľa doterajšieho predpisu.

19a) § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.