§ 29c Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. januára 2010

§ 29c
Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. januára 2010
(1) Preddavok na poistnom za obdobie pred 1. januárom 2010, ktorý je splatný po 31. decembri 2009, sa určí podľa zákona účinného do 31. decembra 2009.
(2) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a poistenca podľa § 11 ods. 2 na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2009 sa určí podľa zákona účinného do 31. decembra 2009.