§ 25 Povinnosti zdravotnej poisťovne

§ 25
Povinnosti zdravotnej poisťovne
(1) Zdravotná poisťovňa je povinná
a) plniť povinnosti podľa § 6 ods. 10 a 12,

b) pri podaní prihlášky podľa § 6 ods. 1 až 4, § 7 ods. 2 alebo späťvzatí prihlášky podľa § 8a overiť totožnosť poistenca a údajov uvedených v prihláške podľa identifikačného dokladu, ak poistenec podáva prihlášku alebo späťvzatie prihlášky osobne,
c) pri zmene zdravotnej poisťovne podľa § 7 ods. 2 oznámiť elektronickou formou vznik poistného vzťahu predchádzajúcej príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich dní od potvrdenia prihlášky za dotknutého poistenca; oznámenie musí obsahovať údaje uvedené v § 8 ods. 1 písm. b) a d),
d) oznámiť vznik poistného vzťahu predchádzajúcej príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich dní od potvrdenia prihlášky za dotknutého poistenca,
e) vykonať ročné zúčtovanie poistného podľa § 19,
f) uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete
1. zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 53)
2. zoznam dlžníkov podľa § 25a,

g) plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 9,
h) vrátiť bezhotovostným prevodom na účet alebo poštovou poukážkou sumu preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania zaplatených bez právneho dôvodu alebo časť presahujúcu správnu výšku preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi do dvoch mesiacov od zistenia tejto skutočnosti alebo od doručenia písomnej žiadosti platiteľa poistného alebo jeho právneho nástupcu, takúto sumu možno použiť na zápočet pohľadávky zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi; povinnosť vrátiť bezhotovostným prevodom na účet alebo poštovou poukážkou preplatok nevzniká, ak výška preplatku nedosiahne najmenej päť eur,
i) oznámiť úradu porušenie povinností uvedených v § 22 ods. 2, § 23 ods. 1, 4 až 6 a ods. 8 a § 24,
j) predkladať úradu preukazné a pravdivé údaje podľa § 27 a 27a,
k) vydať na základe žiadosti poistenca alebo platiteľa poistného (ďalej len „žiadateľ“) potvrdenie o stave pohľadávok po splatnosti evidovaných zdravotnou poisťovňou voči žiadateľovi ku dňu vydania potvrdenia,
l) pri zmene zdravotnej poisťovne podľa § 7 ods. 2 oznámiť elektronickou formou údaje potrebné na výpočet preddavku samostatne zárobkovo činnej osoby z ročného zúčtovania poistného za predchádzajúci kalendárny rok príslušnej zdravotnej poisťovni do 15. januára kalendárneho roka,
m) zaslať údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného zdravotnej poisťovni, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal počas roka viacero príslušných zdravotných poisťovní na základe jej žiadosti do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka,
n) pri zmene zdravotnej poisťovne podľa § 7 ods. 2 oznámiť poistencovi písomne prijatie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom prihlášku prijala; oznámenie musí obsahovať údaje uvedené v § 8 ods. 1 písm. b) a d) a informáciu o

1. prijatí prihlášky poistenca na zmenu zdravotnej poisťovne a o tom, kedy poistencovi vznikne poistný vzťah v zdravotnej poisťovni,
2. tom, kde poistenec nájde zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,53)
3. možnosti vziať prihlášku späť podľa § 8a, pričom zdravotná poisťovňa uvedie aj lehotu a spôsoby, akými možno prihlášku vziať späť,
4. povinnosti podľa § 8a ods. 4.

(2) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná

a) zabezpečiť poistencovi zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise, 1)
b) poskytnúť poistencovi na požiadanie informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 53)
c) zrušené od 1.6.2017.
(3) Zdravotná poisťovňa poskytuje Sociálnej poisťovni na účely vykonávania sociálneho poistenia súčinnosť pri vykonávaní kontrolnej činnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu. Zdravotná poisťovňa poskytuje zo svojho informačného systému Sociálnej poisťovni prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu 55c) elektronicky na účely vykonávania sociálneho poistenia údaje o
a) zamestnancovi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo poistenca, ak ho má pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, dátum začiatku a ukončenia zamestnania, identifikačné číslo osoby a daňové identifikačné číslo zamestnávateľa, názov zamestnávateľa, druh pracovnoprávneho vzťahu, sídlo zamestnávateľa, vymeriavací základ,
b) zamestnávateľovi v rozsahu identifikačné číslo osoby, daňové identifikačné číslo, názov a adresa sídla zamestnávateľa, zoznam zamestnancov zamestnávateľa v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo poistenca, ak ho má pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, druh pracovnoprávneho vzťahu, vymeriavací základ, dátum začiatku a ukončenia zamestnania,
c) samostatne zárobkovo činnej osobe v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo poistenca, ak ho má pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, dátum začiatku a ukončenia vykonávania činnosti, dátum začiatku a ukončenia pozastavenia činnosti, identifikačné číslo osoby a daňové identifikačné číslo platiteľa poistného, obdobie registrácie platiteľa poistného, vymeriavací základ.

(4) Zdravotná poisťovňa je oprávnená poskytovať orgánom verejnej moci a iným orgánom podľa osobitného predpisu55a) na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu vrátane použitia na účely výkonu verejnej moci55b) prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu55c) elektronicky alebo na základe žiadosti orgánu verejnej moci a iného orgánu podľa osobitného55d) na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu55da) aj inou formou bez súhlasu dotknutých fyzických osôb a právnických osôb

a) údaje o platiteľoch poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) v rozsahu uvedenom v odseku 3 písm. a) až c),
b) informáciu o pohľadávkach po splatnosti voči platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a výšku týchto pohľadávok,
c) informáciu o nesplnení povinnosti poistenca podľa § 23 ods. 1 písm. b) alebo nesplnení povinnosti platiteľa poistného podľa § 20 ods. 1.
(5) Zdravotná poisťovňa na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu55db) poskytne prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu55c) alebo inou formou na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom55b) informáciu o evidovaných pohľadávkach po splatnosti ku dňu poskytnutia informácie a informáciu o nesplnení povinnosti poistenca podľa § 23 ods. 1 písm. b) alebo platiteľa poistného podľa § 20 ods. 1. Zdravotná poisťovňa na žiadosť súdu poskytne prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu55c) na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom55dc) informáciu o evidovaných pohľadávkach po splatnosti ku dňu poskytnutia informácie, informáciu o evidovaných záväzkoch, ktoré vznikli z titulu preplatku na zdravotnom poistení, z titulu zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo z titulu podľa osobitného predpisu.53aab)
(6) Ak poistencovi, ktorý ešte nedovŕšil šesť rokov veku, zanikla55e) dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti uzavretá s poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, a následne nebola uzavretá dohoda o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti s iným poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, zdravotná poisťovňa je povinná v elektronickej podobe oznámiť túto skutočnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré zabezpečí bezodkladné doručenie tohto oznámenia príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účel preverenia informácie podľa osobitného predpisu.55f) Zdravotná poisťovňa plní oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety najneskôr do 30 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka, v ktorom nastala skutočnosť podľa prvej vety. Zdravotná poisťovňa v oznámení podľa prvej vety uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo poistenca, ak má poistenec rodné číslo pridelené a miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu poistenca, telefonický kontakt na poistenca alebo na jeho zákonného zástupcu, ak ho zdravotná poisťovňa má. Účelom spracúvania osobných údajov podľa tretej vety je zabezpečenie preverenia informácie podľa prvej vety a preverenie informácie zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o tom, že by poistenec mohol byť vystavený ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu podľa osobitného predpisu.55f)
(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na poistenca, ktorý nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo má vydaný nárokový doklad podľa § 9b ods. 5.
(8) Potvrdenie podľa odseku 1 písm. k) vydáva zdravotná poisťovňa elektronickou formou alebo písomne. Elektronické potvrdenie obsahuje predtlačený odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne, meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby. Písomné potvrdenie obsahuje okrem náležitostí elektronického potvrdenia aj faksimile podpisu oprávnenej osoby. Ak poistenec alebo platiteľ poistného zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, zdravotná poisťovňa vydá potvrdenie o stave pohľadávok po splatnosti evidovaných zdravotnou poisťovňou voči zomrelému poistencovi alebo platiteľovi poistného ku dňu jeho smrti na základe žiadosti blízkej osoby38) poistenca alebo platiteľa poistného, alebo na základe žiadosti dediča poistenca alebo platiteľa poistného uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o dedičstve.

1) Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 577/2004 Z.z. rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

38) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

53) § 7 zákona č. 581/2004 Z.z.
53aab) § 87a až 87d zákona č. 363/2011 Z.z. v znení zákona č. 81/2021 Z.z.

53c) § 420 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
55a) Napríklad § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 1, § 8 ods. 1, § 9 ods. 1, § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 12 ods. 1 zákona č. 121/2022 Z.z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 8, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 ods. 1, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 a § 7 ods. 1 zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 a 4 zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 zákona č. 222/2022 Z.z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

55b) Napríklad § 5 ods. 2 a 3, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 10 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2 a 3, § 8 ods. 2, § 9 ods. 2, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 a 3 a § 12 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z.z., § 5 ods. 1, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2 a 3, § 8, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 2 zákona č. 323/2015 Z.z., § 4 ods. 2 až 4, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2 a § 7 ods. 2 zákona č. 368/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 2 a § 10 zákona č. 280/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 a 4 zákona č. 10/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 zákona č. 222/2022 Z.z.

55c) § 10 ods. 3 písm. h) zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

55d) Napríklad § 5 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 zákona č. 121/2022 Z.z., § 7 ods. 1 zákona č. 368/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 323/2015 Z.z., § 24 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 a 4 zákona č. 10/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

55da) Napríklad § 5 ods. 2 a 3 zákona č. 292/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z.z., § 7 ods. 2 zákona č. 368/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 323/2015 Z.z., § 24 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 a 4 zákona č. 10/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
55db) Napríklad zákon č. 177/2018 Z.z. v znení zákona č. 221/2019 Z.z., § 7 ods. 3 zákona č. 222/2022 Z.z., § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 1, § 8 ods. 1, § 9 ods. 1, § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 12 ods. 1 zákona č. 121/2022 Z.z., § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 8, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 323/2015 Z.z., § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 a § 7 ods. 1 zákona č. 368/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z.z., § 24 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 a 4 zákona č. 10/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
55dc) § 197 až 201 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov.
55e) § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z.z. v znení zákona č. 374/2018 Z.z.
55f) § 93b ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.