§ 22 Práva a povinnosti poistenca

§ 22
Práva a povinnosti poistenca
(1) Poistenec má právo

a) na výber zdravotnej poisťovne za podmienok ustanovených týmto zákonom ( § 7) a osobitným predpisom, 52b)
b) na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených týmto zákonom ( § 9 a 10),
c) na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 11) má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 53)
d) na poskytnutie neodkladnej starostlivosti 15) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa s ním nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 53)
e) vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného ( § 19),
f) podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
g) domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom, 13)
h) na úhradu doplatkov zdravotnou poisťovňou za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.53aab)
(2) Poistenec je povinný
a) uhradiť náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa § 9 ods. 7,
b) plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania podľa § 19,
c) plniť povinnosti podľa § 6 ods. 1,
d) doplatiť poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia,
e) plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 1, 3, 4, 6, 11, 12 a 15 a 16,
f) poskytnúť súčinnosť zdravotnej poisťovni na základe jej vyžiadania pri preukazovaní skutočností podľa § 11 ods. 7 písm. a) až f), h), i), m) až q) a s) až u),
g) dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného poistenia zverejnené na internetovej stránke alebo zverejnené iným vhodným spôsobom,
h) chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej poisťovni, ktorá ho vydala,
i) preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

1. občianskym preukazom s elektronickým čipom, ak osoba má vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, a vložiť občiansky preukaz s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti počas vytvorenia príslušného elektronického zdravotného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke,
2. dokladom o pobyte s elektronickým čipom,53aac) ak osoba má vydaný doklad o pobyte s elektronickým čipom, a vložiť doklad o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti počas vytvorenia príslušného elektronického zdravotného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke,
3. preukazom poistenca, európskym preukazom alebo náhradným certifikátom, ak osoba nemá vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom ani doklad o pobyte s elektronickým čipom,
4. preukazom poistenca s označením preukazu „EU“ podľa § 9c ods. 7,
5. zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa poskytuje,
6. uvedením svojho rodného čísla, ak poistencovi nebol vydaný preukaz poistenca ani občiansky preukaz s elektronickým čipom,
j) predložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 11) pri predpisovaní a výdaji liekov, dietetických potravín alebo zdravotníckych pomôcok podľa osobitného predpisu 53aa) liekovú knižku, ak mu ju zdravotná poisťovňa vydala podľa osobitného predpisu, 53ab)
k) poskytovať súčinnosť pri kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

(3) Ustanovením odseku 2 písm. g) nie je dotknuté právo poistenca podľa osobitného predpisu. 53ad)
(4) Povinnosť vložiť občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na poskytnutie neodkladnej starostlivosti.

11) § 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13) § 17 zákona č. 581/2004 Z.z.
14) § 2 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z.
52b) § 61f ods. 3 až 5 zákona č. 581/2004 Z.z. v znení zákona č. 250/2011 Z.z.
53) § 7 zákona č. 581/2004 Z.z.
53aa) Zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov.
53aaa) § 61 až 61h zákona č. 581/2004 Z.z. v znení zákona č. 250/2011 Z.z.
53aab) § 87a až 87d zákona č. 363/2011 Z.z. v znení zákona č. 81/2021 Z.z.

53aac) § 73 a 73a zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
53ab) § 39 ods. 7 zákona č. 140/1998 Z.z. v znení zákona č. 633/2004 Z.z.
53ac) § 12 zákona č. 576/2004 Z.z. v znení zákona č. 350/2005 Z.z.
53ad) § 61f ods. 2 písm. a) zákona č. 581/2004 Z.z. v znení zákona č. 250/2011 Z.z.