§ 16a Minimálny preddavok zamestnanca

§ 16a
Minimálny preddavok zamestnanca
(1) Minimálny preddavok zamestnanca je súčet preddavku na poistné zamestnanca určeného zo sumy životného minima,47a) platného k prvému dňu kalendárneho roka určeného podľa § 16 ods. 2 písm. a) a preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. c). Pri určení výšky minimálneho preddavku zamestnanca sa nepoužijú ustanovenia § 16 ods. 16 až 18.
(2) Minimálny preddavok zamestnanca určený podľa odseku 1 sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých

a) bol poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou,
b) bol poistenec osobou podľa § 11 ods. 7 a 8,
c) bol poistenec osobou so zdravotným postihnutím,
d) bol poistenec vyhlásený za nezvestnú osobu49a) alebo
e) sa poistenec nepovažoval za zamestnanca.
(3) Celkový skutočný preddavok zamestnanca je súčet preddavku na poistné zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. a) a preddavku na poistné zamestnávateľa za tohto zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. c) pri použití ustanovení § 16 ods. 16 až 18.
(4) Ak je rozdiel medzi minimálnym preddavkom zamestnanca a celkovým skutočným preddavkom zamestnanca kladný, preddavok na poistné zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. a) sa navyšuje o tento rozdiel.
(5) Ak má zamestnanec v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov, môže sa zamestnanec rozhodnúť, že postup podľa odseku 4 si neuplatní. Zamestnanec oznámi zamestnávateľovi svoje rozhodnutie neuplatniť si postup podľa odseku 4 do ôsmich dní odo dňa vzniku zamestnania alebo súbehu týchto zamestnaní a zmenu tejto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa jej zmeny. Zamestnanec oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, že je zamestnancom na ktorého sa vzťahuje odsek 2, ak zamestnávateľovi túto skutočnosť nemá povinnosť oznámiť iný subjekt. Vzor písomného oznámenia zamestnanca zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.

47a) Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
49a) § 81b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 444/2015 Z.z.