§ 13a Odpočítateľná položka

§ 13a
Odpočítateľná položka
(1) Vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,51) z ktorého má právo na príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 (ďalej len „príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky“) sa znižuje o odpočítateľnú položku.
(2) Odpočítateľná položka je 4 560 eur v rozhodujúcom období, ak v odsekoch 3 až 6 nie je ustanovené inak.
(3) Ak zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky počas celého rozhodujúceho obdobia a nepovažoval sa za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s), odpočítateľná položka sa znižuje pomerne podľa počtu kalendárnych dní, keď zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky a nepovažoval sa za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s). Ak zamestnanec mal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky u viacerých zamestnávateľov v rozhodujúcom období, odpočítateľná položka sa uplatní pomerne podľa výšky príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa. Pomer uplatnenia odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa sa určí ako podiel príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky u zamestnávateľa k celkovému príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky, zaokrúhlený na šesť desatinných miest nahor. Ak je príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky v rozhodujúcom období nižší ako odpočítateľná položka v sume 4 560 eur alebo ako odpočítateľná položka znížená podľa prvej vety, odpočítateľná položka sa znižuje na hodnotu tohto príjmu. Ustanovenie o pomernom uplatnení odpočítateľnej položky pri viacerých zamestnávateľoch podľa tretej vety platí rovnako.
(4) Odpočítateľná položka upravená podľa odseku 3 sa s rastom vymeriavacieho základu podľa

a) § 13 dosiahnutého v rozhodujúcom období znižuje o dvojnásobok časti tohto vymeriavacieho základu, ktorá prevyšuje 4 560 eur, alebo
b) § 13a ods. 1 dosiahnutého v rozhodujúcom období znižuje o dvojnásobok časti tohto vymeriavacieho základu, ktorá prevyšuje odpočítateľnú položku podľa odseku 3.
(5) Odpočítateľná položka sa určí ako nižšia zo súm vypočítaných podľa odseku 4.
(6) Odpočítateľná položka v zápornej výške sa neuplatňuje.

51) Napríklad zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.