§ 10a Preukaz poistenca a európsky preukaz

§ 10a
Preukaz poistenca a európsky preukaz
(1) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná poistencovi vydať preukaz poistenca do

a) desiatich pracovných dní odo dňa potvrdenia prihlášky, ak bola poistencovi potvrdená prihláška podľa § 6 ods. 10 písm. a),
b) 15. decembra príslušného kalendárneho roka, ak bola poistencovi potvrdená prihláška podľa § 6 ods. 10 písm. b).
(2) Preukaz poistenca obsahuje

a) titul, ak ho poistenec má,
b) meno a priezvisko poistenca,
c) rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom16he) v Slovenskej republike,
d) dátum narodenia poistenca,
e) obchodné meno zdravotnej poisťovne,
f) kód zdravotnej poisťovne,
g) dobu platnosti preukazu poistenca,
h) označenie preukazu „EU“ podľa § 9c ods. 7,
i) identifikačné číslo poistenca.
(3) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná na základe žiadosti poistenca vydať poistencovi európsky preukaz do 30 dní od jej podania. Lehota na vydanie európskeho preukazu podľa prvej vety neplatí, ak zdravotná poisťovňa vydá poistencovi európsky preukaz spolu s preukazom poistenca v lehote uvedenej v odseku 1.
(4) Európsky preukaz spĺňa náležitosti a obsahuje údaje podľa osobitných predpisov.17)

16he) Čl. 1 písm. k) nariadenia (ES) č. 883/2004 v platnom znení.

17) Rozhodnutie č. S1 z 12. júna 2009 o európskom preukaze zdravotného poistenia (Ú.v. EÚ C 106, 24.4.2010).
Rozhodnutie č. S2 z 12. júna 2009 o technických špecifikáciách európskeho preukazu zdravotného poistenia (Ú.v. EÚ C 106, 24.4.2010).