§ 6 Zánik nároku

§ 6
Zánik nároku
(1) Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.
(2) Nárok na rodičovský príspevok zaniká

a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek podľa § 3 ods. 2,
b) smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa,
c) prijatím dieťaťa podľa § 3 ods. 2 písm. d) do štátnej materskej školy, ak sa rodičovský príspevok vyplácal na toto dieťa.