§ 2 Oprávnená osoba

§ 2
Oprávnená osoba
Oprávnená osoba podľa tohto zákona je

a) rodič dieťaťa,
b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu 1) alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 2) alebo
c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

1) § 45, 48, § 56 ods. 2 a § 97 až 109 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.

2) § 49 zákona č. 36/2005 Z.z. v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z.z.

§ 73 ods. 2 písm. a) druhý bod zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.