§ 12c Platí odo dňa vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody

§ 12c
Platí odo dňa vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody

4a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú.v. EÚ L 200, 7.6.2004) v platnom znení.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú.v. EÚ L 284, 30.10.2009) v platnom znení.