§ 1 Predmet úpravy

§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje poskytovanie rodičovského príspevku.
(2) Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.