§ 7 Podriadenosť zamestnancov

§ 7
Podriadenosť zamestnancov
Zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami, 3) a zamestnancov a fyzické osoby vykonávajúce verejnú funkciu, ktorí sú blízkymi osobami, nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého, okrem zamestnancov zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí a zamestnancov zamestnávateľa, u ktorého pôsobí len jeden vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom.

3) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.