PRÍL.3 ZOZNAM SKENOVANÝCH DOKLADOV PREDKLADANÝCH NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA

PRÍL.3
ZOZNAM SKENOVANÝCH DOKLADOV PREDKLADANÝCH NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA
Ústredie a úrad vytvárajú elektronické dokumenty z týchto dokladov:

a) doklady uvedené v prílohe č. 2,
b) všetky žiadosti podané právnickou osobou alebo fyzickou osobou a ich prílohy,
c) vyjadrenia právnických osôb a fyzických osôb,
d) zmluvy o pracovnom pomere, o obdobnom pracovnom vzťahu, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
e) oprávnenie na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
f) potvrdenie o výške príjmu zo zárobkovej činnosti,
g) potvrdenie o hľadaní zamestnania,
h) vyjadrenia zamestnávateľov,
i) nahlášky voľných pracovných miest,
j) doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti,
k) rozhodnutie o dôchodkoch,
l) dokumenty o skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
m) čestné vyhlásenia,
n) bankové výpisy,
o) mesačné výkazy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
p) ročné výkazy o plnení povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím,
r) dohody medzi úradom a právnickými osobami alebo fyzickými osobami, úradom a uchádzačmi o zamestnanie, úradom a záujemcami o zamestnanie a dokumenty vyplývajúce z týchto dohôd,
s) potvrdenia daňového úradu, Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, inšpektorátu práce a iných inštitúcií vydané na účely tohto zákona,
t) rozhodnutia súdov vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
u) ďalšie doklady predložené ústrediu a úradu na účely tohto zákona.