Čl.VI Zákon č. 453/2003 Z.z.

Čl.VI
Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 1 k zákonu č. 453/2003 Z.z. sa za poradové číslo 45 pripája poradové číslo 46, ktoré znie: „46. Kežmarok“.

2. V prílohe č. 2 k zákonu č. 453/2003 Z.z. sa v poradovom čísle 38 vypúšťajú slová „okres Kežmarok“.

3. V prílohe č. 2 k zákonu č. 453/2003 Z.z. sa za poradové číslo 45 pripája poradové číslo 46, ktoré znie: „46. Kežmarok, okres Kežmarok“.