Čl.V Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z.

Čl.V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 145/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z. a zákona č. 553/2002 Z.z. sa dopĺňa takto:
V prílohe k zákonu č. 145/1995 Z.z. v časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť sa za položku 150 vkladá položka 150a, ktorá znie:
"Položka 150a a) Vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za

  úhradu

  1. pre fyzické osoby                  500 Sk

  2. pre právnické osoby                1 000 Sk

 b) Predĺženie povolenia na sprostredkovanie zamestnania

  za úhradu

  1. pre fyzické osoby                  250 Sk

  2. pre právnické osoby                 500 Sk

 c) Zmena povolenia na sprostredkovanie zamestnania za

  úhradu

  1. pre fyzické osoby                  250 Sk

  2. pre právnické osoby                 500 Sk

 d) Vydanie  povolenia na  činnosť agentúry dočasného

  zamestnávania

  1. pre fyzické osoby                 1 500 Sk

  2. pre právnické osoby                3 000 Sk

 e) Predĺženie povolenia na činnosť agentúry dočasného

  zamestnávania

  1. pre fyzické osoby                  750 Sk

  2. pre právnické osoby                1 500 Sk

 f) Zmena  povolenia  na  činnosť  agentúry dočasného

  zamestnávania

  1. pre fyzické osoby                  750 Sk

  2. pre právnické osoby                1 500 Sk

 g) Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného

  zamestnávania

  1. pre fyzické osoby                 1 500 Sk

  2. pre právnické osoby                3 000 Sk

 h) Predĺženie povolenia na činnosť agentúry podporovaného

  zamestnávania

  1. pre fyzické osoby                  750 Sk

  2. pre právnické osoby                1 500 Sk

 i) Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného

  zamestnávania

  1. pre fyzické osoby                  750 Sk

  2. pre právnické osoby                1 500 Sk

 j) Vyhotovenie duplikátu povolení

  uvedených v písmenách a) až i)             100 Sk            Poznámky  Správny orgán odpustí poplatok podľa písmena a) až f)

fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP alebo

ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

ak uvedenú činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne

zárobkovo činná a nebude zamestnancom.".