§ 8 Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

§ 8
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
(1) Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie, ktorý je
a) občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“),
b) občan starší ako 50 rokov veku,
c) občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“),
d) občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu, 13c)
e) občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,
f) štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl 13d) alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana, 13e)
g) občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, 13f)
h) občan so zdravotným postihnutím.
(2) Pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.
13aa) § 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13b) Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
13c) § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13d) § 2 písm. b) zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 692/2006 Z.z.
13e) § 2 písm. c) zákona č. 480/2002 Z.z. v znení zákona č. 692/2006 Z.z.
13f) § 19 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení zákona č. 324/2012 Z.z.