§ 72z Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

§ 72z
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.