§ 72y Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

§ 72y
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
Ústredie a úrad posúdi žiadosť právnickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona podanú pred 1. júlom 2016 podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.