§ 72w Prechodné ustanovenie účinné od 15. decembra 2015

§ 72w
Prechodné ustanovenie účinné od 15. decembra 2015
Sociálny podnik, ktorý má priznané postavenie sociálneho podniku podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015, je sociálny podnik pracovnej integrácie.