§ 72as Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2022

§ 72as
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2022
Pri poskytovaní príspevku podľa § 50k v znení účinnom do 28. februára 2022, ktoré sa začalo pred 1. marcom 2022, sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2022. Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 50k v znení účinnom do 28. februára 2022, ktorá bola podaná pred 1. marcom 2022, vybaví úrad podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2022.