§ 72ap Prechodné ustanovenie účinné od 29. septembra 2020

§ 72ap
Prechodné ustanovenie účinné od 29. septembra 2020
V období do 31. decembra 2020 sa podmienka podľa § 29 ods. 3 písm. b) a § 70 ods. 7 písm. a) považuje za splnenú, ak ide o daňový nedoplatok dane, ktorej lehota splatnosti uplynie do 31. decembra 2020.