§ 72ak Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

§ 72ak
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Pri poskytovaní príspevkov podľa § 53f a 53g, ktoré sa začalo pred 1. januárom 2020, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.