§ 72ai Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

§ 72ai
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1) Úrad posúdi žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie podané pred 1. januárom 2019 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
(2) Úrad posúdi žiadosť o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona podanú pred 1. januárom 2019 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.