§ 72ac Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2017

§ 72ac
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2017
(1) Platné povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo vnútropodnikového presunu vydané pred 1. májom 2017 zostáva v platnosti.
(2) Úrad posúdi žiadosť o udelenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo vnútropodnikového presunu podanú pred 1. májom 2017 podľa predpisov účinných do 30. apríla 2017.
(3) Pri odnímaní povolenia na zamestnanie podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje podľa predpisov účinných od 1. mája 2017.