§ 72ab Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2017

§ 72ab
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2017
Pri poskytovaní príspevku podľa § 60 za štvrtý štvrťrok roku 2017 sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2017.