§ 69-71 Spoločné ustanovenia

Spoločné ustanovenia
§ 69
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a) podrobnosti sledovania dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní podľa § 32 ods. 2 písm. g),
b) sumu cestovných výdavkov, od ktorej sa poskytuje náhrada cestovných výdavkov, a výšku náhrady cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 12 písm. d),
c) podrobnosti o evidencii uchádzačov o zamestnanie a formy osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 33 až 35 a § 36,
d) podrobnosti o evidencii záujemcov o zamestnanie podľa § 37 až 39,
e) podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest podľa § 40,
f) výšku príspevku na služby pre rodinu s deťmi a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na služby pre rodinu s deťmi podľa § 43 ods. 9 a § 46 ods. 10,
g) podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb podľa § 43,
h) podrobnosti o dôvodoch prerušenia odborných poradenských služieb alebo vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie alebo jeho odstúpenia od dohody podľa § 43 ods. 11 a § 46 ods. 14,
i) výšku príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a od počtu odpracovaných dní v mesiaci a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53,
j) podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností podľa § 65b.

§ 70
(1) Na konanie podľa § 12 písm. l), t), ae), af) a aj) a § 13 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. b) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 63) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodlo ústredie o opravných prostriedkoch, rozhoduje generálny riaditeľ ústredia.
(3) Odkladný účinok nemá odvolanie proti rozhodnutiu o

a) nezaradení a vyradení občana z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
b) povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65.
(4) Na účely tohto zákona
a) sa nevyžaduje oznámiť účastníkovi konania začatie konania,
b) za posledný deň lehoty podľa tohto zákona sa považuje nasledujúci pracovný deň, ak lehota na úkon, ktorý vyžaduje osobnú účasť účastníka konania, pripadne na deň pracovného pokoja.

(5) Právoplatné rozhodnutia úradu sú preskúmateľné súdom v správnom súdnictve.
(6) Na príspevky poskytované podľa § 46 ods. 4 a 7, § 47, § 49, § 50, § 50j, § 50k, § 51, § 51a, § 52a, § 53b, § 53d, § 54 ods. 1 písm. a) až d) a písm. f) a g) a ods. 2, § 56, § 56a a 57 nie je právny nárok.
(7) Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa tohto zákona žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, fyzická osoba alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je, že
a) má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,36)
b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
d) nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,63aaaa)
f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

(8) Splnenie podmienok podľa odseku 7 písm. a) až e) a g) zisťuje ústredie alebo úrad; splnenie podmienok podľa odseku 7 písm. a) až c) môže preukázať aj žiadateľ. Splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. f) preukazuje žiadateľ. Splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. g) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 7 písm. g) žiadateľ poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;32a) to neplatí, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nie je trestne zodpovedná. Údaje podľa štvrtej vety ústredie alebo úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Finančné riaditeľstvo, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a Národný inšpektorát práce sú povinní do 15 pracovných dní poskytnúť úradu elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienok podľa odseku 7 písm. a) až c). Národný inšpektorát práce je povinný do 15 pracovných dní poskytnúť úradu elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienky podľa § 21b ods. 4 písm. a) druhého bodu a § 22 ods. 3 písm. b).
(9) Ak ide o poskytnutie príspevku podľa § 54 ods. 1 písm. e),

a) podmienka podľa odseku 7 písm. a) sa považuje za splnenú, ak správca dane žiadateľovi povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,
b) podmienka podľa odseku 7 písm. b) sa považuje za splnenú, ak Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,
c) podmienka podľa odseku 7 písm. d) sa považuje za splnenú, ak úrad žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov,
d) splnenie podmienok podľa odseku 7 sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa, ak nie je preukázaný opak,
e) žiadateľ je povinný vrátiť úradu poskytnutý príspevok, ak úrad dodatočne zistí, že žiadateľ ku dňu podania žiadosti nespĺňal podmienky podľa odseku 7.
(10) Na základnú školu, ktorá zabezpečuje prípravný kurz na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie, nevyžaduje sa akreditácia podľa osobitného predpisu. 63aaa)
(11) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci. 28b)
(12) Ak poskytnutie príspevku podľa tohto zákona predstavuje pomoc podľa osobitného predpisu, 63aa) pri poskytovaní príspevku sa postupuje v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu. 63ab)
(13) Na príspevky, pri výpočte ktorých sa zohľadňuje celková cena práce, sa za rozhodujúce obdobie považuje obdobie, v ktorom bola uzatvorená písomná dohoda o poskytnutí príspevku. Počas poskytovania príspevku sa neprihliada na zmenu výšky priemernej mzdy podľa § 49 ods. 4 a na výsledok ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu. 63ac)
(14) Rozhodnutia a dokumenty vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky ústredia alebo úradu s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby.
(15) Ústredie zverejňuje na svojom webovom sídle vzory formulárov, ktoré určuje podľa tohto zákona.
(16) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 70a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti sprostredkovania zamestnávania za úhradu, postup podávania žiadostí o povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, rozhodovanie o udelení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu a výkon dozoru nad sprostredkovateľmi zamestnávania za úhradu podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, 63a) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 71
Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová

a) „občan so zmenenou pracovnou schopnosťou“, rozumie sa tým „občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“,
b) „občan so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím“, rozumie sa tým „občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“,
c) „evidovaný nezamestnaný“, rozumie sa tým „uchádzač o zamestnanie“,
d) „evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie“, rozumie sa tým „evidencia uchádzačov o zamestnanie“,
e) „evidencia zamestnaných občanov a občanov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok hľadajúcich zamestnanie“, rozumie sa tým „evidencia záujemcov o zamestnanie“.

15) Zákon č. 461/2003 Z.z.
28b) Zákon č. 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. v znení zákona č. 91/2016 Z.z.
36) Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
47) Zákon č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z.z.
63) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
63a) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
63aa) Čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 83, 30.3.2010).
63aaa) Zákon č. 568/2009 Z.z.
63aaaa) Štvrtá časť tretia hlava zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
63ab) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, nariadenie (EÚ) č. 651/2014.
63ac) § 19 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.