§ 68b Priestupky

§ 68b
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá neplní povinnosti podľa § 28 a neoprávnene sprostredkúva zamestnanie za úhradu.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331,93 eura.
(3) Priestupky prejednáva úrad.
(4) Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis. 62b)

62b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.