§ 68a Správne delikty

§ 68a
Správne delikty
(1) Ústredie a úrad uložia pokutu
a) zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 33 193,91 eura, ak tento zákon neustanovuje inak; to sa nevzťahuje na porušenie povinnosti podľa § 62 ods. 6,
b) právnickej osobe alebo fyzickej osobe za vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania bez povolenia od 5 000 eur do 100 000 eur,
c) právnickej osobe alebo fyzickej osobe za porušenie povinnosti podľa § 23b do 100 000 eur.

(2) Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov, závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.
(3) Pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa ústredie a úrad dozvedeli o porušení týchto povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu.
(4) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.