§ 67a Evidencia pohľadávok

§ 67a
Evidencia pohľadávok
(1) Ústredie zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje ústredie a úrad pohľadávky.
(2) Zoznam fyzických osôb podľa odseku 1 obsahuje

a) meno a priezvisko fyzickej osoby,
b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby,
c) výšku pohľadávky.
(3) Zoznam právnických osôb podľa odseku 1 obsahuje

a) obchodné meno právnickej osoby,
b) sídlo právnickej osoby,
c) výšku pohľadávky.
(4) Na zverejnenie údajov podľa odsekov 1 a 2 sa nevyžaduje súhlas fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorých sa údaje týkajú.