§ 66-67a DESIATA ČASŤ EVIDENCIA ÚDAJOV A POHĽADÁVOK

DESIATA ČASŤ
EVIDENCIA ÚDAJOV A POHĽADÁVOK
§ 66
Zrušený od 1.5.2013

§ 67
Spracúvanie, zverejňovanie a ochrana údajov
(1) Ústredie je prevádzkovateľom 22) centrálneho informačného systému na účely služieb zamestnanosti.
(2) Úrad je prevádzkovateľom 22) informačného systému, z ktorého sa poskytujú údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1 až 3 a vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 69 do centrálneho informačného systému ústredia.
(3) Ministerstvo je prevádzkovateľom 22) informačného systému, do ktorého ústredie poskytuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 a vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 69 zo svojho centrálneho informačného systému na analytické účely a na štatistické účely.
(4) Ministerstvo, ústredie a úrad na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, zamestnávateľov, štátnych príslušníkov tretích krajín, občanov so zdravotným postihnutím a voľných pracovných miest, na účely poskytovania služieb zamestnanosti podľa tohto zákona, na analytické účely a na štatistické účely spracúvajú osobné údaje v súlade s osobitným predpisom. 22) Ústredie a úrad spracúvajú údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1 až 3 a vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 69 na účel vytvorenia ich elektronického obrazu a ich evidencie v elektronickom registratúrnom systéme ústredia a úradu kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním na nosič informácií. Na formulároch vydávaných ústredím podľa tohto zákona možno požadovať alebo uvádzať osobné údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1 až 3.
(5) Ústredie a úrad poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.
(6) Sociálna poisťovňa na účely tohto zákona poskytuje ústrediu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. E.
(7) Inšpektorát práce poskytuje ústrediu a úradu
a) oznámenie o zistení nelegálnej práce a uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, ktoré obsahuje obchodné meno zamestnávateľa, sídlo zamestnávateľa, identifikačné číslo organizácie a dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,
b) zoznam všetkých zistených fyzických osôb vykonávajúcich nelegálnu prácu u zamestnávateľa podľa písmena a), ktorý obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu fyzickej osoby a dátum zistenia nelegálnej práce.

(8) Ústav informácií a prognóz školstva na účely tohto zákona poskytuje ústrediu osobné údaje o absolventoch stredných škôl a vysokých škôl v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. F.
(9) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytuje ústrediu na účely tohto zákona osobné údaje z centrálneho registra poistencov v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. G.
(10) Z informačného systému ústredia a úradu Ministerstvo financií Slovenskej republiky získava údaje o uchádzačoch o zamestnanie na účely zostavenia, vyhodnocovania a prognózovania rozpočtu verejnej správy vrátane hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov 61aa) a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, útvar Policajného zboru a inšpektorát práce získavajú informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktoré sú potrebné na plnenie úloh v rozsahu ich pôsobnosti. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na účely tohto zákona poskytuje ústrediu údaje zo živnostenského registra v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. H. Rade pre rozpočtovú zodpovednosť prostredníctvom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa poskytujú údaje o uchádzačoch o zamestnanie na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov. 61ab) Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky sa poskytujú údaje o uchádzačoch o zamestnanie v rozsahu nevyhnutnom na účel hodnotenia efektivity podporných programov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
(11) Orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom, Sociálnej poisťovni, obciam, súdom a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom sa údaje o uchádzačoch o zamestnanie a záujemcoch o zamestnanie a o voľných pracovných miestach poskytujú bezplatne. Orgánom štátnej správy sa poskytujú štatistické informácie a analýzy o trhu práce bezplatne.
(12) Ústredie a úrad poskytujú štatistické údaje o uchádzačoch o zamestnanie a údaje zo svojich administratívnych zdrojov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu. 13b)
(13) Ústredie zverejňuje štatistické informácie o nezamestnanosti, aktívnych opatreniach na trhu práce a aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie v súlade s metodickými pokynmi, ktoré vydá ministerstvo; informácie zverejňuje za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(14) Úrad môže štatistické údaje bez osobných údajov o zamestnávateľovi zverejňovať len so súhlasom príslušného zamestnávateľa.
(15) Úrad poskytuje obci informácie o štátnom príslušníkovi tretej krajiny podľa § 22 ods. 5 písm. a) a § 23b ods. 6 písm. a) uvedením jeho mena, priezviska a miesta pobytu.
(16) Ústredie poskytuje Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátom práce elektronicky z informačného systému údaje z evidencie podľa § 12 písm. z) druhého bodu až štvrtého bodu na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov. Ústredie poskytuje Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátom práce zoznam zamestnávateľov, ktorí nesplnili povinnosť podľa § 23b ods. 6 druhej vety.
(17) Sprostredkovateľ, agentúra dočasného zamestnávania a agentúra podporovaného zamestnávania vymaže vo svojom informačnom systéme osobné údaje vedené v evidencii podľa § 28 písm. a), § 31 ods. 1 písm. f) a § 58 ods. 13 písm. c) po splnení účelu podľa § 28 písm. b), § 31 ods. 1 písm. g) a § 58 ods. 13 písm. d).
(18) Zamestnávateľ spracúva údaje v rozsahu podľa prílohy č. 1 písm. L kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním na nosič informácií za prijatia primeraných bezpečnostných opatrení podľa osobitného predpisu.61ac) Zamestnávateľ vymaže vo svojom informačnom systéme osobné údaje vedené v evidencii podľa § 63 ods. 1 písm. c) po skončení zamestnania dotknutého zamestnanca.

§ 67a
Evidencia pohľadávok
(1) Ústredie zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje ústredie a úrad pohľadávky.
(2) Zoznam fyzických osôb podľa odseku 1 obsahuje

a) meno a priezvisko fyzickej osoby,
b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby,
c) výšku pohľadávky.
(3) Zoznam právnických osôb podľa odseku 1 obsahuje

a) obchodné meno právnickej osoby,
b) sídlo právnickej osoby,
c) výšku pohľadávky.
(4) Na zverejnenie údajov podľa odsekov 1 a 2 sa nevyžaduje súhlas fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorých sa údaje týkajú.

13b) Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

22) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119/1, 4.5.2016).
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

61) Zákon č. 151/2010 Z.z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z.z.

61aa) § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z.z.
61ab) Čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

§ 30aa ods. 21 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení zákona č. 101/2022 Z.z.
61ac) Čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 2016/679.