§ 53f Príspevok integračnému podniku

§ 53f
Príspevok integračnému podniku
(1) Úrad poskytuje mesačne príspevok integračnému podniku (ďalej len „príspevok“),

a) ktorý skončí dohodou pracovný pomer najneskôr do dvoch rokov od vzniku tohto pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý bol znevýhodnenou osobou59b) a ktorý sa zamestnal u zamestnávateľa, ktorý nie je integračným podnikom ani závislou osobou59c) integračného podniku, ak pracovný pomer u tohto zamestnávateľa je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,
b) ak počet zamestnancov podľa písmena a) v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predstavuje najmenej 10% zamestnancov integračného podniku a
c) ak integračný podnik o príspevok písomne požiada.
(2) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a integračným podnikom počas trvania pracovného pomeru podľa odseku 1 písm. a), najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov. Príspevok sa poskytuje v sume súčtu výšky príspevkov podľa odseku 3 na zamestnancov, ktorých pracovný pomer podľa odseku 1 trvá.
(3) Mesačná výška príspevku na jedného zamestnanca je

a) v prvom až treťom mesiaci 10% z vymeriavacieho základu, z ktorého zamestnanec podľa odseku 1 platí poistné na sociálne poistenie59d) (ďalej len „vymeriavací základ zamestnanca“), najviac však 50% z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b) v štvrtom až šiestom mesiaci 20% z vymeriavacieho základu zamestnanca, najviac však 50% z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
c) v siedmom až deviatom mesiaci 30% z vymeriavacieho základu zamestnanca, najviac však 50% z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
d) v desiatom až dvanástom mesiaci 40% z vymeriavacieho základu zamestnanca, najviac však 50% z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(4) Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo alebo trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý boli splnené podmienky na poskytnutie príspevku.
(5) Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 2 obsahuje

a) identifikačné údaje účastníkov dohody,
b) počet zamestnancov, ktorí sú znevýhodnenými osobami a ktorí sa zamestnali u zamestnávateľa, ktorý nie je integračným podnikom ani závislou osobou integračného podniku,
c) maximálnu výšku príspevku,
d) podmienky a termín zúčtovania príspevku,
e) ďalšie dohodnuté náležitosti.

59b) § 2 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z.z.
59c) § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z.
59d) § 138 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.