§ 53d Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta

§ 53d
Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta
(1) Za aktívne opatrenie na trhu práce sa považuje aj investičná pomoc na podporu počiatočnej investície formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta 46) (ďalej len „príspevok“), na ktorú bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu. 28b)
(2) Príspevok môže byť poskytnutý na čiastočnú úhradu oprávnených nákladov najviac vo výške a za podmienok podľa osobitného predpisu 59aba) zamestnávateľovi, ktorý vytvorí nové pracovné miesto v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená ústredím za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, je vyššia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie. Splnenie podmienky priemernej miery evidovanej nezamestnanosti vypočítanej podľa prvej vety sa nevyžaduje pri podpore vytvárania technologických centier a centier strategických služieb. 59abb)
(3) Príspevok poskytuje ústredie na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta uzatvorenej so zamestnávateľom. 59ac)
(4) Zmluva podľa odseku 3 obsahuje

a) osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov zmluvy,
b) počet a profesijnú štruktúru pracovných miest, ktoré budú vytvorené,
c) dátum, do ktorého budú nové pracovné miesta obsadené dohodnutým počtom zamestnancov,
d) druhy nákladov, na úhradu ktorých možno príspevok použiť,
e) výšku, termín a spôsob poskytnutia príspevku,
f) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g) spôsob a termín zúčtovania príspevku,
h) záväzok zamestnávateľa vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť, ak sa nevyčerpá v dohodnutom termíne alebo sa nepoužil na dohodnutý účel, alebo ak mu bol jeho zavinením poskytnutý neopodstatnene alebo vo vyššej sume ako mu patril, lehotu a podmienky jeho vrátenia,
i) podmienky vypovedania zmluvy,
j) ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5) Zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok, nemôže byť poskytnutý ďalší príspevok z prostriedkov určených na aktívne opatrenia na trhu práce po dobu účinnosti zmluvy uzatvorenej s ústredím na ten istý účel, na ktorý bol poskytnutý tento príspevok.

28b) Zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

46) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú.v. EÚ L 187, 26.6.2014).
59aba) Nariadenie (EÚ) č. 651/2014.
Zákon č. 561/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.

59abb) § 5 a 6 zákona č. 561/2007 Z.z. v znení zákona č. 231/2011 Z.z.

59ac) § 2 ods. 2 zákona č. 561/2007 Z.z.