§ 50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest

§ 50k
Príspevok na podporu udržania pracovných miest
(1) Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu udržania pracovných miest (ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov, 50) na základe ktorých po dohode s úradom na prechodné obdobie obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6% a najviac 40% ustanoveného týždenného pracovného času. Príspevok sa neposkytuje zamestnávateľovi, ak to ustanovuje osobitný predpis, 58) a na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50j, § 51a, § 56a alebo § 60.
(2) Mesačná výška príspevku je 50% z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi, 50) najviac 60% z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom. Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ udrží pracovné miesta, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je písomná dohoda so zástupcami zamestnancov, 50) realizačný plán na odstránenie obmedzenia prevádzkovej činnosti a vyhlásenie o predpokladanom termíne ukončenia prechodného obdobia.
(4) Príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov. Príspevok sa poskytuje za dni, v ktorých bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy, v úhrne najviac za 120 dní, ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na obdobie 12 mesiacov. Ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na kratšie obdobie ako 12 mesiacov, úhrn počtu dní, za ktoré sa poskytne príspevok, sa pomerne kráti.
(5) Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého sa poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. 22e)
(6) Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

a) identifikačné údaje účastníkov dohody,
b) dátum začatia a dátum skončenia podpory udržania pracovných miest,
c) počet zamestnancov a ich profesijnú štruktúru,
d) výšku náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi, 50)
e) podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
f) záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok v dohodnutom termíne najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
g) záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
h) ďalšie dohodnuté náležitosti.

22e) § 58 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
50) § 142 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení zákona č. 210/2003 Z.z.
58) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú.v. EÚ L 352, 24.12.2013).