§ 44 Vzdelávanie a príprava pre trh práce

§ 44
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
(1) Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona je teoretická príprava alebo praktická príprava uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca, ktorú si vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní. Pri určovaní obsahu a rozsahu vzdelávania a prípravy pre trh práce sa vychádza z doterajšej úrovne odborných vedomostí, zručností a schopností uchádzača o zamestnanie a zamestnanca tak, aby boli účelne využité pri získavaní nových odborných vedomostí, zručností a schopností.
(2) Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona nie je zvýšenie stupňa vzdelania podľa osobitných predpisov 39) a príprava na výkon špeciálnych odborných činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu; 45a) to sa nevzťahuje na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo na strednej škole uchádzačom o zamestnanie na účely získania dokladu o ukončení vzdelania na základnej škole alebo na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy na základe projektov a programov podľa § 46 ods. 3.
(3) Rovnako ako pri vzdelávaní a príprave pre trh práce sa postupuje aj v prípade

a) teoretickej prípravy alebo praktickej prípravy, ak uchádzač o zamestnanie po skončení povinnej školskej dochádzky nezískal žiadnu kvalifikáciu,
b) prípravného kurzu na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie,
c) prípravného kurzu na prijímacie skúšky na strednú školu uchádzača o zamestnanie,
d) kurzu pre občana so zdravotným postihnutím umožňujúceho jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
(4) Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona zabezpečuje

a) ústredie a úrad pre uchádzača o zamestnanie a
b) zamestnávateľ pre svojho zamestnanca.
(5) Vzdelávanie a príprava pre trh práce nie je teoretická príprava alebo praktická príprava, ktorú je zamestnávateľ povinný zabezpečovať pre zamestnanca podľa osobitných predpisov 30) a na ktorej je zamestnanec povinný sa zúčastňovať v súvislosti s výkonom svojho zamestnania.
(6) Vzdelávanie a príprava pre trh práce podľa tohto zákona sa uskutočňuje
a) v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti podľa osobitného predpisu, 45c)
b) v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie podľa osobitného predpisu, 45d) odbornej spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré uchádzač o zamestnanie získal kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania,
c) vo vzdelávacích programoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj jazykových kompetencií, ak rozvoj jazykových kompetencií je podmienkou rozvoja komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií,
d) v neakreditovaných programoch vzdelávania alebo kurzoch, ktoré sú vykonávané na základe oprávnenia, osvedčenia alebo registrácie podľa osobitného predpisu,45e)
e) vo vzdelávacích aktivitách v rámci medzinárodných programov,
f) v programoch vzdelávania na získanie praktických skúseností.

(7) Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa odseku 6 možno vzájomne kombinovať a realizovať aj ako národné alebo pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce.
(8) Národné alebo pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce vypracúva ústredie a realizuje úrad v spolupráci s orgánmi štátnej správy, so zástupcami organizácií zamestnávateľov a zástupcami odborových organizácií, so zamestnávateľmi, so samosprávnymi krajmi, s mestami a obcami, s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m).

30) Napríklad zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

39) Zákon č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

45a) Zákon č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

45c) § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 568/2009 Z.z.

45d) § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 568/2009 Z.z.
45e) Napríklad zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.