§ 4 Zamestnanec

§ 4
Zamestnanec
(1) Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere 5) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. 6)
(2) Za zamestnanca na účely tohto zákona sa nepovažujú zamestnanci cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť. 8)

5) Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
6) Napríklad § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.