§ 39 Vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie

§ 39
Vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie
(1) Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom
a) sprostredkovania vhodného zamestnania,
b) požiadania o vyradenie z evidencie alebo
c) zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

(2) Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom uplynutia troch kalendárnych mesiacov od odoslania poslednej výzvy na kontakt s úradom, na ktorú záujemca o zamestnanie nereagoval; vyradenie úrad oznámi záujemcovi o zamestnanie písomne.