§ 37 Evidencia záujemcov o zamestnanie

§ 37
Evidencia záujemcov o zamestnanie
(1) Evidencia záujemcov o zamestnanie obsahuje osobné údaje záujemcov o zamestnanie v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. A.
(2) Osobné údaje o záujemcovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania zamestnania len so súhlasom záujemcu o zamestnanie, ak tento zákon a osobitný predpis neustanovujú inak. 22)
22) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.