§ 33 Evidencia uchádzačov o zamestnanie

§ 33
Evidencia uchádzačov o zamestnanie
(1) Evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 písm. A.
(2) Osobné údaje o uchádzačovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania zamestnania len so súhlasom uchádzača o zamestnanie, ak tento zákon a osobitný predpis neustanovujú inak. 22)
(3) Na spracovanie osobných údajov o uchádzačovi o zamestnanie, ktorému úrad sprostredkúva zamestnanie v členskom štáte Európskej únie, na poskytovanie týchto údajov a údajov o dĺžke trvania zamestnania uchádzača o zamestnanie v Slovenskej republike členskému štátu Európskej únie a Európskemu úradu pre koordináciu sa nevyžaduje povolenie od Úradu na ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu. 22)

22) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.