§ 23a Nadpis zrušený od 1.1.2014

§ 23a
Nadpis zrušený od 1.1.2014
(1) Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny,
a) ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, 23a) po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,
c) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,

1. po uplynutí 9 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
2. ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty,
3. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 8 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa písmena ah) alebo
4. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f),
d) ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie alebo rodinným príslušníkom občana Slovenskej republiky a ktorý má oprávnený pobyt na území Slovenskej republiky,
e) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 24) a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
f) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 24a) a

1. ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní 24b) alebo
2. ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,
g) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, 24c)
h) ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis, 25)
i) ktorému bol udelený azyl,
j) ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
k) ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, 26)
l) ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ktorý je

1. pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo
2. výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,
m) ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo v súvislosti s dodávkou tovaru uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
n) ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie, 27)
o) ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť,
p) ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,
r) ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu, 28)
s) ktorý vykonáva odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov 28a) v školách alebo školských zariadeniach,
t) ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky,
u) ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na osem po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ae), a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania spolu so všetkými náležitosťami podľa osobitného predpisu28aa) na to isté pracovné miesto,
v) ktorý nedovŕšil 26 rokov veku a ktorý bude zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje,
w) ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,
x) ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, 28b) vykonávaním činností, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci,
y) ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci,
z) ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,
aa) ktorý vykonáva činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícií, 28c) a ktorý

1. riadi túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo
2. má mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné na prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
ab) ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,
ac) ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi, 28d)
ad) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života, 28e)
ae) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania, 28f)
af) ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
ag) ktorý má udelené národné vízum28g) a

1. na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,
2. ktorý sa podieľa na realizácií filmového projektu na území Slovenskej republiky alebo
3. ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,
ah) ktorý u neho dočasne pôsobí na základe mobility28h)

1. od zamestnávateľa v členskom štáte Európskej únie v rámci vnútropodnikového presunu alebo
2. ktorý vykonáva výskum a vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo ktorého pedagogická činnosť nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,
ai) ktorého výkon práce u všetkých zamestnávateľov nepresiahne 20 hodín týždenne alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok, ak ide o študenta vysokej školy, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe mobility,28h)
aj) ktorý pre centrum podnikových služieb28i) poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom podnikových služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
ak) ktorý podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, ktorý oprávňuje zamestnávateľa zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, s dostatočným časovým predstihom pred uplynutím platnosti tohto prechodného pobytu, a to v období od uplynutia platnosti tohto prechodného pobytu do právoplatného skončenia konania o obnovenie prechodného pobytu; dostatočným časovým predstihom sa rozumie obdobie zodpovedajúce najmenej dĺžke lehoty na rozhodnutie o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa osobitného predpisu.28j)

(2) U štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie.

23a) § 30 zákona č. 404/2011 Z.z.

24) § 24 zákona č. 404/2011 Z.z.

24a) § 26 zákona č. 404/2011 Z.z.

24b) § 26b zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z.z.

24c) § 29 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 495/2013 Z.z.
25) § 23 ods. 6 zákona č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

26) § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

27) Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 171/2011 Z.z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 159/2012 Z.z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky.

28) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z.z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl.
28a) Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

28aa) § 32 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.
28b) Zákon č. 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

28c) § 3 zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 219/2013 Z.z.
28d) § 58 ods. 1 písm. c) a § 59 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.

28e) § 58 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 108/2018 Z.z.

28f) § 58 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 108/2018 Z.z.

28g) § 15 zákona č. 404/2011 Z.z.
28h) § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 82/2017 Z.z.
28i) § 5 písm. c) zákona č. 57/2018 Z.z.

28j) § 33 ods. 8 a § 34 ods. 16 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.
29) Zákon č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.

30) Napríklad zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.