§ 21b Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

§ 21b
Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
(1) Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, na žiadosť útvaru Policajného zboru do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účel zmeny údajov podľa osobitného predpisu 22haa) aj na žiadosť zamestnávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
(2) Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je
a) kópia pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania; ak ide o sezónne zamestnanie, prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,
b) kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu 22g) alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie,22ha)
c) kópia časti žiadosti o udelenie prechodného pobytu, 22i) v ktorej sú osobné údaje štátneho príslušníka tretej krajiny, a ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, aj identifikačné údaje užívateľského zamestnávateľa; to neplatí, ak ide o žiadosť podľa odseku 1 druhej vety,
d) kópia stanoviska diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu 22j) Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“) podľa osobitného predpisu, 22k) ak bola žiadosť o udelenie prechodného pobytu podaná na zastupiteľskom úrade; to neplatí, ak ide o žiadosť podľa odseku 1 druhej vety,
e) kópia dokladu preukazujúceho názov a sídlo hostiteľského subjektu22ka) a dátum začiatku a skončenia vnútropodnikového presunu22kb) a dokladov podľa osobitného predpisu22kc) preukazujúcich skutočnosť, že ide o vnútropodnikový presun, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 8 písm. b) a c),
f) písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny so žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu, ak ide o žiadosť podľa odseku 1 druhej vety.

(3) Podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je, že
a) zamestnávateľovi, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľskému subjektu nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred oznámením zmeny údajov podľa osobitného predpisu; 22kca) na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
b) zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, splnil povinnosť podľa § 62 ods. 6

1. najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred oznámením zmeny údajov podľa osobitného predpisu,22kca)
2. najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania,
3. najneskôr v deň podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo oznámenia zmeny údajov podľa osobitného predpisu,22kca) ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 7, alebo
4. najneskôr v deň podania žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto,
c) rozhodnutie alebo doklad podľa odseku 2 písm. b) zodpovedá požadovanému vzdelaniu a
d) agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety.

(4) Ak ide o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je aj,
a) že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľský subjekt

1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. a), b) a e) sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8 a splnenie podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ, užívateľský zamestnávateľ alebo hostiteľský subjekt,
2. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad,
b) že pracovná zmluva alebo prísľub zamestnávateľa podľa odseku 2 písm. a) sú v súlade so zákonom,
c) ak ide o vnútropodnikový presun, aj skutočnosť, že ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 8 písm. b) alebo písm. c).

(5) Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je, že agentúra dočasného zamestnávania na žiadosť úradu predloží kópiu dohody o dočasnom pridelení zamestnancov medzi agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom a kópiu dohody o dočasnom pridelení medzi agentúrou dočasného zamestnávania a štátnym príslušníkom tretej krajiny.
(6) Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta úrad prihliada na situáciu na trhu práce a na stanovisko zastupiteľského úradu podľa osobitného predpisu, 22k) ak tento zákon neustanovuje inak.
(7) Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 8 písm. b) a c) alebo ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto. Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce aj vtedy, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily štátnym príslušníkom tretej krajiny v kraji podľa § 12 písm. ae) u zamestnávateľa, ktorý ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania zamestnáva menej ako 30% štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov, pričom do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Splnenie podmienky podielu zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny a rozsahu týždenného pracovného času podľa druhej vety na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, podmienky podľa druhej vety musí spĺňať užívateľský zamestnávateľ; na preukázanie splnenia týchto podmienok užívateľským zamestnávateľom sa rovnako vzťahuje tretia veta.
(8) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, sa vydáva na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie alebo dočasné pridelenie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, trvať, najviac však na

a) 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak ide o sezónne zamestnanie,
b) jeden rok, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny s vysokoškolským vzdelaním, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva odbornú prípravu (stáž) na účely profesionálneho rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania,
c) tri roky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment,
d) päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak jej niet, ak je zaručená vzájomnosť,
e) dva roky, ak nejde o prípad podľa písmen a) až d).
(9) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa vydáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie.
(10) Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, môže toto potvrdenie zrušiť, ak bolo kontrolnou činnosťou podľa § 68 zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom prihliada na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku, alebo ak štátny príslušník tretej krajiny nenastúpil do zamestnania do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce. Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, zruší toto potvrdenie, ak
a) zamestnávateľovi alebo užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľskému subjektu bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,
b) zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľský subjekt prestal spĺňať podmienku na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta uvedenú v odseku 4 písm. a) prvom bode,
c) zamestnávateľovi alebo užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľskému subjektu bola uložená pokuta uvedená v odseku 4 písm. a) druhom bode,
d) agentúre dočasného zamestnávania bola pozastavená činnosť alebo bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 31 ods. 2, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety,
e) dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi podľa odseku 2 písm. c) skončilo pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo toto potvrdenie vydané, alebo
f) zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny skončilo pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo toto potvrdenie vydané.

22g) Zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22ha) § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 422/2015 Z.z.
22haa) § 73 ods. 18 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.
22i) § 31 a 32 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.
22j) § 6 až 14 zákona č. 151/2010 Z.z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z.z.
22k) § 31 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 75/2012 Z.z.
22ka) § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 82/2017 Z.z.
22kb) § 2 ods. 1 písm. s) zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 82/2017 Z.z.
22kc) § 32 ods. 16 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 82/2017 Z.z.
22kca) § 111 ods. 1 písm. t) zákona č. 404/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.
22kd) Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.