§ 21 Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky

§ 21
Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky
(1) Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý
a) je držiteľom modrej karty Európskej únie 22a) (ďalej len „modrá karta“),
b) má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, 22b)
c) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, 22c) ak osobitný predpis neustanovuje inak, 22ca)
d) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, 22d)
e) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 22da) alebo
f) spĺňa podmienky podľa § 23a.

(2) Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere.
(3) Príslušný úrad na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo na udelenie povolenia na zamestnanie je úrad, v ktorého územnom obvode bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie.
(4) Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nemôže štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. 22e) Agentúra dočasného zamestnávania, ktorá vykonáva činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, môže dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. b) na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ae). Agentúra dočasného zamestnávania nesmie štátneho príslušníka tretej krajiny podľa druhej vety v rámci udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.
(5) Sezónne zamestnanie na účely tohto zákona je činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce. Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6) Zamestnávateľ nesmie z celkového počtu zamestnancov zamestnávať viac ako 30% štátnych príslušníkov tretích krajín podľa § 21b ods. 7 druhej vety. Na účely prvej vety a § 21b ods. 7 druhej vety sa do počtu štátnych príslušníkov tretej krajiny

a) nezapočítavajú u agentúry dočasného zamestnávania štátni príslušníci tretej krajiny, ktorých agentúra dočasného zamestnávania dočasne pridelila na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi,
b) započítavajú aj štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí sú k užívateľskému zamestnávateľovi dočasne pridelení na výkon práce.

22a) § 37 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 495/2013 Z.z.

22b) § 23 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 495/2013 Z.z.

22c) § 23 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 495/2013 Z.z.

22ca) § 23 ods. 6 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.

22d) § 27 zákona č. 404/2011 Z.z.

22da) § 30 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z.z.
22e) § 58 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.