§ 17 Členstvo vo výbore

§ 17
Členstvo vo výbore
(1) Funkčné obdobie členov výboru trvá štyri roky.
(2) Výbor volí zo svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov, z ktorých jeden je zo zástupcov samosprávneho kraja alebo zo zástupcov miest a obcí, jeden zo zástupcov odborových organizácií alebo zo zástupcov zamestnávateľov a jeden zo zástupcov úradu. Zástupcovia samosprávneho kraja alebo zástupcovia miest a obcí, zástupcovia odborových organizácií a zástupcovia zamestnávateľov sa vo funkcii predsedu alebo podpredsedu striedajú po uplynutí jedného kalendárneho roka.
(3) Funkcie členov výboru sú nezlučiteľné; člen výboru môže vykonávať funkciu len v jednom výbore.
(4) Člen výboru má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie vo výbore podľa osobitného predpisu. 21) Za výkon funkcie vo výbore možno členovi výboru poskytnúť odmenu raz za rok. Výšku odmeny ustanoví ústredie vnútorným predpisom.
(5) Výkon funkcie vo výbore sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu, pri ktorej patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy.
(6) Člen výboru je pri výkone funkcie vo výbore nezastupiteľný.
(7) Členstvo vo výbore zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odvolaním člena,
c) písomným vzdaním sa členstva,
d) smrťou člena.
(8) Člena výboru odvolá na návrh výboru ten subjekt, ktorý ho navrhol za člena výboru,

a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) ak začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom vo výbore,
c) ak sa bez vážneho dôvodu dvakrát po sebe nezúčastnil na rokovaní výboru,
d) na návrh orgánu, ktorý ho za člena navrhol.
(9) Člen výboru je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme úradu nemožno oznamovať iným osobám.

21) Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.