§ 16 Výbor pre otázky zamestnanosti

§ 16
Výbor pre otázky zamestnanosti
(1) Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa tohto zákona, na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje úrad vo svojom územnom obvode výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“).
(2) Výbor má 11 členov, z toho troch zástupcov úradu, pričom jeden z nich je riaditeľ úradu, dvoch zástupcov samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu úrad patrí, dvoch zástupcov miest a obcí, dvoch zástupcov zamestnávateľov pôsobiacich v územnom obvode úradu a dvoch zástupcov odborových organizácií pôsobiacich v územnom obvode úradu.
(3) Zástupcov úradu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia.
(4) Zástupcov samosprávneho kraja volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja.
(5) Zástupcov miest a obcí vymenúva a odvoláva reprezentatívna organizácia miest a obcí.
(6) Zástupcov odborových organizácií na základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne organizácie. 20d) Zástupcov zamestnávateľov na základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne organizácie.
(7) Výbor je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
(8) Výbor rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných členov.
(9) Spôsob rokovania výboru upravuje rokovací poriadok.
(10) Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

20d) Zákon č. 103/2007 Z.z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).