VI. KAPITOLA CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 – G99)

VI. KAPITOLA
CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 – G99)
G00 – G09 Zápalové choroby ústredného nervového systému
G10 – G13 Systémové atrofie prvotne postihujúce ústredný nervový systém
G20 – G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti
G35 – G37 Demyelinizačné choroby ústredného nervového systému
G40 – G47 Epizodické a záchvatové poruchy
G50 – G59 Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí
G60 – G64 Polyneuropatia a iné poruchy periférneho nervového systému
G70 – G73 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu
G80 – G83 Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy
G90 – G99 Iné poruchy nervového systému
Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe neurologického vyšetrenia vrátane odborných konziliárnych vyšetrení pri stredne ťažkých a ťažkých formách ochorení. Dôležité je funkčné postihnutie orgánov, prípadne systémov, akým spôsobom ovplyvňujú sebestačnosť, mobilitu, psychický vývoj a somatický vývoj. Pri záchvatových ochoreniach je dôležité presne určiť frekvenciu a charakter záchvatov, rezistenciu na liečbu. Pri neuralgii trojklaného nervu je dôležitá ťažká forma ochorenia i jeho obojstranné postihnutie. Pri obrne treba diagnostikovať stupeň, jednostranné alebo obojstranné postihnutie, či ide o kompletnú alebo parciálnu formu, definovať komplikácie. Treba presne definovať poruchu hybnosti a samoobsluhy, pri postihnutí dvoch a viacerých končatín ich dominanciu, prípadne presne opísať iné komplikácie (napríklad poruchy vyprázdňovania stolice a moču).
Osobitná starostlivosť

Zdravotný stav pri stredne ťažkých a ťažkých formách ochorení vyžaduje osobitnú starostlivosť pri individuálnej liečebnej telesnej výchove, rehabilitácii, dozor, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení, sprevádzanie na invalidnom vozíku, nácvik hybnosti a pohyblivosti, poskytovanie laickej prvej pomoci pri náhlych poruchách vedomia, pri prevencii úrazov, stravovaní, dennej hygiene a toalete, kúpaní, obliekaní, pri rehabilitácii.
Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť
Ťažké formy chorôb nervového systému so závažným pohybovým a psychickým postihnutím.