PRÍL.4 PERCENTUÁLNA MIERA POKLESU ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov

PRÍL.4
PERCENTUÁLNA MIERA POKLESU ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI
podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov
KAPITOLA I
– INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v%
------------------------------------------------------------------------
 1.  Vírusové infekcie a bakteriálne choroby,     
    zoonózy, protozoálne choroby, ricketsiózy,
    helmintózy, mykózy, lues a ich následky
    
    a) ľahké formy s funkčným obmedzením ľahkého     20 - 30
      stupňa, so zníženou výkonnosťou organizmu
    b) stredne ťažké formy s postihnutím funkcie     40 - 50
      niektorých orgánov, systémov alebo formy
      chronické, pomaly progredujúce s podstatným
      obmedzením celkovej výkonnosti organizmu
    c) ťažká forma s postihnutím funkcie orgánov     60 - 75
      a systémov s výrazným obmedzením výkonnosti
      organizmu
    
    Posudkové hľadisko:               
    Ak infekčná choroba vyvolá dlhodobo
    nepriaznivý zdravotný stav, určí sa miera
    poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa
    prevažujúceho funkčného postihnutia orgánu
    (systému) a vplyvu na celkovú výkonnosť
    organizmu.
    
 2.  Ochorenia vírusom získanej ľudskej        
    imunodeficiencie (HIV)
    
 2.1.  AIDS s ťažšími alebo občasnými klinickými       20 - 30
    príznakmi, so značným obmedzením celkovej
    výkonnosti organizmu
    
 2.2.  AIDS, úplne rozvinutý, s orgánovými          70 - 80
    komplikáciami a zlyhávaním imunity
    
    Posudkové hľadisko:               
    HIV pozitivita bez klinickej symptomatológie
    nepredpokladá pokles schopnosti sústavnej
    zárobkovej činnosti. Sprievodné duševné
    prejavy sa posúdia psychologickým
    a psychiatrickým vyšetrením.
    
 3.  Tuberkulóza a iné mykobakteriózy         
    
 3.1.  Tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva       
    
    a) počas aktívneho štádia ochorenia s funkčným    50 - 75
      obmedzením stredného až ťažkého stupňa
      alebo s komplikáciami
    b) počas aktívneho štádia ochorenia,         20 - 30
      bez obmedzenia pľúcnych funkcií
      a výkonnosti organizmu
    c) tuberkulóza v inaktívnom štádiu,           10
      bez poruchy dýchacích funkcií
    
 3.2.  Tuberkulóza iných orgánov a systémov       
    
    a) počas aktivity ochorenia s funkčným        50 - 75
      obmedzením stredného až ťažkého stupňa
      s komplikáciami (tuberkulózne
      spondylodiscitídy)
    b) počas aktivity ochorenia, bez funkčného      20 - 30
      obmedzenia
    
    Posudkové hľadisko:
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa stupňa aktivity ochorenia,
    obmedzenia pľúcnych funkcií a celkového stavu
    organizmu

KAPITOLA II
– CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
pre chorobu krvi a krvotvorných orgánov sa určí podľa závažnosti hematologických
zmien, podľa porúch orgánových funkcií, pôsobenia na iné orgány a podľa vplyvu na
celkový stav organizmu.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v%
---------------------------------------------------------------------
 1.  Strata sleziny (bez prítomnosti krvnej         10
    choroby)
    
 2.  Chronická lymfatická leukémia (myeloidná)   
    
    a) s miernymi prejavmi, v remisii          10 - 20
      bez výraznejších ťažkostí, bez celkových
      symptómov, bez hematologickej liečby,
      bez známok progresie)
    b) so stredne ťažkými klinickými          30 - 50
      a laboratórnymi prejavmi s potrebou
      opakovanej hematologickej liečby,
      znížená výkonnosť organizmu
    c) veľké zväčšenie sleziny, znížená imunita,    60 - 70
      výrazne znížená výkonnosť organizmu,
      v sústavnej hematologickej liečbe
      s opakovanými hospitalizáciami
    
 3.  Plazmocytóm (myelóm)              
    
    a) s miernymi prejavmi, v remisii          10 - 20
      bez výraznejších ťažkostí, bez celkových
      symptómov, bez hematologickej liečby,
      bez známok progresie
    b) so stredne ťažkými klinickými          35 - 50
      a laboratórnymi prejavmi, so zníženou
      výkonnosťou organizmu
    c) s ťažkými prejavmi, anémia pod 10 g/dl      70 - 80
      hemoglobínu, typickými bolesťami,
      osteolýzou, poruchou funkcie obličiek
      a zníženou výkonnosťou organizmu
    
 4.  Indolentné non-Hodgkinove lymfómy       
    (lymfogranulóm), primárne lokalizovaný
    non-Hodgkinov lymfóm, Hodgkinov
    (lymfoproliferatívny) lymfóm
    
    a) s ľahkými prejavmi, v remisii, s klinicky    10 - 20
      a laboratórne priaznivým nálezom, ľahké
      subjektívne ťažkosti
    b) so stredne ťažkými prejavmi, v remisii,     45 - 50
      s klinicky a laboratórne stacionárnym
      nálezom, s podstatným znížením výkonnosti
      organizmu
    c) s ťažkými klinickými a laboratórnymi       70 - 80
      prejavmi, rozsiahly, aktívny proces,
      v sústavnom liečení, s ťažkým vplyvom
      na celkový stav organizmu
    
    Posudkové hľadisko:              
    Po skončení hematologického liečenia treba
    spravidla do dvoch rokov po stabilizácii
    zdravotného stavu, od výsledku liečby určiť
    mieru poklesu schopnosti zárobkovej činnosti.
    
 5.  Malígne lymfómy                
    
    a) akútne stavy                   70 - 80
    b) v remisii, s dvojročnou stabilizáciou,      35 - 45
      so zníženou imunitou, s miernymi
      klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou
      organizmu
    c) pokročilé štádium s ťažkými klinickými       80
      a laboratórnymi prejavmi, s ťažkým vplyvom
      na celkový stav organizmu
    
 6.  Myeloproliferačné ochorenia (napr.       
    polycytémia, trombocytémia, myelofibróza)
    
    a) ľahká forma s miernymi prejavmi,         10 - 20
      v dobrom celkovom stave
    b) v remisii, s dvojročnou stabilizáciou,      35 - 45
      so zníženou imunitou, s miernymi
      klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou
      organizmu
    c) s ťažkými prejavmi, anémia pod 10g/dl      60 - 70
      hemoglobínu, trombocytopénia
      pod 80 000/ml, zväčšenie sleziny,
      polycytémia
    
 7.  Terapeutické odstránenie sleziny pre choroby  
    krvi
    
    Chronická autoimúnna trombocytopenická       35 - 45
    purpura (AITP) počas dlhodobej liečby
    
 8.  Akútna leukémia (lymfatická, myeloidná)    
    
    a) aktívne prejavy ochorenia            70 - 80
    b) v štádiu remisie, po dvojročnej         60 - 80
      stabilizácii zdravotného stavu,
      pri stacionárnom klinickom a laboratórnom
      náleze, so zníženou výkonnosťou organizmu
    
 9.  Anémie z poruchy tvorby a zvýšeného rozpadu     45 - 55
    erytrocytov so závažnými prejavmi
    (pod10g/dlhemoglobínu, opakované podávanie
    transfúzií, trvalá imunosupresívna liečba,
    podstatné zníženie výkonnosti organizmu)
    
 10.  Aplastická anémia s ťažkou trombocytopéniou     60 - 70
    (trombocytopénia pod 20 000/ml,
    granulocytopénia pod 1 000/ml)
    
 11.  Vrodené a získané krvácavé stavy        
    s hematologickou etiológiou
    
    a) forma so zriedkavým krvácaním, s ľahkým     10 - 20
      obmedzením výkonnosti organizmu
    b) s častým (niekoľkokrát ročne) typickým      45 - 50
      krvácaním, prípadne komplikáciami
      s krvácaním a podstatným obmedzením
      výkonnosti organizmu
    c) ťažká forma, spontánne krvácania,        60 - 80
      krvácanie už pri ľahkých úrazoch,
      s ťažkým postihnutím pohyblivosti
      a výkonnosti organizmu

KAPITOLA III
– PORUCHY IMUNITY
ODDIEL A – IMUNODEFICITNÉ STAVY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Imunologické poruchy musia byť dokázané
imunologickým vyšetrením. Stupeň a rozsah komplikácií vzniknutých na základe zistenej
poruchy musí mať posudkový význam na celkovú telesnú výkonnosť posudzovanej osoby.
Autoimunitný (laboratórny) syndróm sa posudkovo nehodnotí (prítomnosť jednej autoprotilátky
alebo viacerých autoprotilátok v sére, disproporčné zmeny hodnôt imunoglobulínov,
zvýšenie hodnôt cirkulujúcich imunokomplexov, zníženie percenta alebo absolútneho
množstva lymfocytov tvoriacich E rozety, napr. pri dysgamaglobulinémii IV. typu,
po prekonaných bakteriálnych a vírusových ochoreniach, pri chronických Epstein-Barrovej
virózach, v relapse ochorenia).
Na určenie miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti nie je rozhodujúca etiológia
poruchy, ale predovšetkým celkový stav a výkonnosť organizmu.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
-----------------------------------------------------------------------                            
 1.  Deficity protilátkovej imunity s postihnutím    20 - 30
    funkcie lymfocytov B, s častým výskytom
    mikrobiálnych infekcií (sinusitíd, pneumónií,
    zápalov močových ciest, adnexitíd a pod.),
    so zníženou výkonnosťou organizmu
    
 2.  Deficity imunity bunkového typu s defektom     20 - 30
    alebo znížením množstva T-lymfocytov
    a s výskytom plesňových a parazitárnych
    infekcií
    
 3.  Deficity imunity fagocytárneho systému       20 - 30
    s nedostatkom alebo absenciou fagocytujúcich
    buniek alebo poruchou jednotlivých fáz
    fagocytózy, s recidivujúcimi kožnými
    infekciami, pyogénnymi abscesmi,
    flegmonóznymi zápalmi a septickými stavmi
    
 4.  Deficity imunity komplementového systému      20 - 30
    s absenciou, znížením alebo poruchou funkcie
    jednotlivých komplementových komponentov
    a podstatným poklesom celkovej výkonnosti
    organizmu
    
 5.  Kombinované poruchy imunity sprevádzané       20 - 30
    dlhotrvajúcimi alebo recidivujúcimi
    infekčnými prejavmi s podstatným znížením
    celkovej výkonnosti organizmu
    
 6.  Ťažké imunodeficitné stavy s rozsiahlymi      70 - 80
    a opakovanými alebo aktívnymi infekčnými
    komplikáciami vzdorujúcimi liečbe,
    s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu

ODDIEL B – HYPERIMÚNNE STAVY
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Systémové ochorenia spojivového tkaniva    
    
    a) poruchy ľahkého stupňa              10 - 20
    b) poruchy stredného stupňa             30 - 40
    c) poruchy ťažkého stupňa              60 - 70
    
    Posudkové hľadisko:              
    Pri určení miery poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti sa vychádza z funkčného
    postihnutia organizmu, aktivity chorobného
    procesu, vplyvu na celkový stav organizmu
    a prípadných ďalších komplikácií.

ODDIEL C – CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDRÓM (CFS)
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Chronický únavový syndróm           
    
    a) stredná forma so závažným poklesom        30 - 40
      celkovej výkonnosti organizmu
    b) ťažká forma so stratou zárobkovej        70 - 80
      schopnosti z hľadiska duševných
      a telesných schopností
    
    Posudkové hľadisko:
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí pri klinicky dokázanom CFS,
    s pozitivitou všetkých hlavných kritérií,
    pri pozitivite aspoň šiestich vedľajších
    symptómov a aspoň troch fyzikálnych kritérií
    (podľa Holmesa).

KAPITOLA IV
– ENDOKRINNÉ CHOROBY, PORUCHY VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK
Všeobecné posudkové zásady:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
pri poruchách látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou závisí od dôsledkov týchto
porúch.
Odchýlky od normy v laboratórnych hodnotách nepodmieňujú pokles schopnosti zárobkovej
činnosti.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v%
-----------------------------------------------------------------------
     1.  Cukrovka                    
    
    a) kompenzovateľná diétou alebo diétou       10 - 20
      a perorálnymi antidiabetikami,
      bez komplikácií
    b) kompenzovateľná, bez komplikácií,        30 - 40
      s ohľadom na pracovné zaradenie
    c) ťažko kompenzovateľná, s opakovanými       50 - 75
      stavmi kolísania hodnôt glykémie
      a diabetickými komplikáciami
      (chronické komplikácie cukrovky,
      angiopatia, neuropatia, diabetická noha)
    
 2.  Dna                         10 - 20
    
    Posudkové hľadisko:              
    Percentuálna miera poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti sa určí podľa
    prevažujúcich komplikácií z postihnutia
    kĺbov a orgánov.
    
 3.  Poruchy metabolizmu tukov               5-10
    
    Posudkové hľadisko:              
    Percentuálna miera poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti sa určí podľa
    prevažujúcich komplikácii z postihnutia
    orgánov alebo systémov.
    
 4.  Alimentárna obezita              
    
    a) ťažká nadváha - so závažným poklesom       25 - 35
      výkonnosti organizmu, neovplyvniteľná
      liečbou a diétou (BMI nad 40)
    b) ťažká nadváha s komplikáciami          60 - 70
      (ventilačnou poruchou a s postihnutím
      kardiovaskulárneho systému)
    
    Posudkové hľadisko:              
    Obezita nepodmieňuje pokles schopnosti
    zárobkovej činnosti. Následky a sprievodné
    postihnutia najmä srdcocievneho, pľúcneho
    systému alebo podporného a pohybového aparátu
    môžu byť príčinou poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti. Hodnotí sa index
    telesnej hmotnosti (BMI).
    
 5.  Fenylketonúria                 
    
    a) ľahká forma (bez prejavov poškodenia       20 - 30
      mozgu)
    b) ťažká forma (s prejavmi poškodenia mozgu)    50 - 70
    
    Posudkové hľadisko:              
    Percentuálna miera poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti sa určí podľa
    prevažujúcich komplikácií z postihnutia
    orgánov a systémov.
    
 6.  Cystická fibróza (mukoviscidóza)        
    s multiorgánovým postihnutím
    
    a) ľahký stupeň (recidivujúce bronchitídy,     20 - 35
      sinusitídy, bez ventilačnej poruchy alebo
      porucha ventilácie ľahkého stupňa
      pankreatická suficiencia bez hepatopatie)
    b) stredný stupeň (chronické zápalové zmeny     45 - 60
      pľúcneho parenchýmu - pozitívny nález
      na CT pľúc, chronická sinusititída,
      nazálna polypóza, ľahká alebo stredne
      ťažká ventilačná porucha, klinické
      prejavy pankreatickej insuficiencie
      pred substitučnou liečbou, hepatopatia)
    c) ťažký stupeň (chronické zápalové zmeny      75 - 80
      pľúcneho parenchýmu - CT nález difúznych
      bronchiektázii a príp. hyperinflácie pľúc,
      stredne ťažká až ťažká ventilačná porucha
      pred štandardnou liečbou, chronická
      sinusititída prípadne aj nazálna polypóza,
      klinické prejavy pankreatickej
      insuficiencie pred substitučnou liečbou,
      hepatopatia, progresia ochorenia napriek
      stálej komplexnej intenzívnej liečbe
      s výrazným obmedzením výkonnosti
      organizmu)
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti sústavnej zárobkovej
    činnosti sa určí podľa stupňa aktivity
    procesu a výsledných porúch funkcie
    postihnutých orgánov.
    
 7.  Postihnutia hypofýzy              
    
 7.1.  Hypopituitarizmus dospelých (insuficiencia   
    predného laloka hypofýzy, Simmondsova
    kachexia, Sheehanov syndróm,
    posthypofyzektomický syndróm)
    
    a) s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu,    10 - 20
      pri dobrej hormonálnej substitúcii
    b) s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu     50 - 80
      pri substitučnej hormonálnej liečbe
    
 7.2.  Hypofyzárny nanizmus (telesná výška          45
    nedosahuje 120 cm)
    
 7.3.  Akromegália                  
    
    a) s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu      5-10
    b) s komplikáciami (artropatia, postihnutie     40 - 50
      srdca, adynamia)
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa stupňa adynamie a prítomných
    orgánových komplikácií.
    
 7.4.  Gigantizmus                      5-10
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa stupňa zníženej svalovej sily.
    
 7.5.  Diabetes insipidus kompenzovaný substitučnou    10 - 20
    liečbou, ak príčinou choroby nie je nádorové
    ochorenie
    
 7.6.  Nádory hypofýzy                
    
    a) počas chirurgickej a onkologickej liečby      80
    b) neliečiteľné formy                 90
    c) po stabilizácii zdravotného stavu        30 - 55
      (spravidla po dvoch rokoch)
      so závažnejšími komplikáciami
    
    Posudkové hľadisko:              
    Posudzuje sa typ nádoru, neurologická
    symptomatológia, vplyv na psychiku, zmyslové
    funkcie a hormonálnu aktivitu.
    
 8.  Hypotalamické syndrómy s endokrinnou      
    manifestáciou
    
    a) v kompenzovanom stave              10 - 20
    b) pri rozvinutých komplikáciách,          30 - 60
      pri podstatnom obmedzení výkonnosti
      organizmu
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa druhu poruchy s ohľadom
    na prítomné komplikácie (poruchy prijímania
    potravy a tekutín, obezitu, vegetatívne
    poruchy, galaktoreu a pod.).
    
 9.  Poruchy funkcie štítnej žľazy         
    
 9.1.  Hyperfunkcia štítnej žľazy           
    
    a) ľahkého stupňa, kompenzovaná liečbou        5-10
      (prevažne vegetatívne poruchy)
    b) stredného stupňa, s pretrvávajúcimi       30 - 50
      orgánovými a psychickými zmenami
    c) ťažkého stupňa, chudnutie, tyreotoxické     60 - 70
      poškodenie srdca, závažné očné
      postihnutia, psychické zmeny vyžadujúce
      odbornú psychiatrickú liečbu
    
 9.2.  Hypofunkcia štítnej žľazy           
    
    a) dlhodobo kompenzovaná substitúciou         5-10
      (stavy po operáciách štítnej žľazy
      s miernymi poruchami)
    b) nedostatočne kompenzovaná substitučnou      25 - 35
      liečbou, s prítomnými komplikáciami
      a s obmedzením výkonnosti organizmu
    
 9.3.  Zhubný nádor štítnej žľazy           
    
    a) počas onkologickej liečby            70 - 80
    b) neliečiteľné formy                 90
    c) po stabilizácii zdravotného stavu        30 - 40
      (spravidla po dvoch rokoch)
    
 10.  Poruchy funkcie nadobličiek          
    
 10.1. Chronická insuficiencia kôry nadobličiek    
    
    a) ľahká forma (rýchla unaviteľnosť         10 - 20
      organizmu, ortostatické poruchy,
      bez významnejšieho obmedzenia výkonnosti
      organizmu)
    b) stredne ťažká forma (podstatné zníženie     30 - 40
      výkonnosti organizmu a nedostatočná
      reakcia na záťaž pri trvalej substitučnej
      liečbe)
    c) ťažká forma (adynamia, poruchy          60 - 70
      elektrolytového, vodného metabolizmu,
      metabolizmu cukrov, so stratou hmotnosti,
      ťažkými žalúdočnými a črevnými prejavmi,
      málo účinná substitučná liečba)
    
 10.2. Hyperfunkcia kôry nadobličiek         
    
    a) Cushingov syndróm (vysoký krvný tlak       60 - 80
      cukrovka, srdcová nedostatočnosť,
      osteoporóza, myopatia, psychotické
      prejavy)
    b) Connov syndróm (neovplyvniteľný vysoký      60 - 80
      krvný tlak, hypokaliémia, závažné poruchy
      srdcového rytmu, myopatia).Adrenogenitálny
      syndróm (vysoký krvný tlak,
      maskulinizácia, hypokaliémia)
    c) po stabilizácii zdravotného stavu        20 - 30
      s prihliadnutím na funkčné zmeny
    
    Posudkové hľadisko:              
    Cushingov syndróm (iatrogénny) sa na účely
    určenia miery poklesu schopnosti zárobkovej
    činnosti z posudkového hľadiska nehodnotí.
    Percentuálna miera poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti sa určí podľa
    prevažujúcich symptómov z poškodenia orgánov
    alebo systémov (hypertenzia, insuficiencia
    srdca, diabetes mellitus, osteoporóza,
    psychické zmeny, svalová slabosť).
    
 10.3. Hyperfunkcia drene nadobličiek         
    
    a) pri závažných prejavoch (paroxyzmálne      60 - 80
      alebo trvalé zvýšenie krvného tlaku,
      poruchy srdcového rytmu, psychické zmeny,
      strata hmotnosti, počas chirurgickej
      liečby, v prípadoch neúspešnej
      farmakologickej liečby)
    b) po stabilizácii zdravotného stavu        20 - 30
      (s prihliadnutím na funkčné zmeny
      a pretrvávajúce symptómy)

KAPITOLA V
– DUŠEVNÉ CHOROBY A PORUCHY SPRÁVANIA
Všeobecné posudkové hľadisko:

Pri stanovení poklesu schopnosti zárobkovej
činnosti je potrebné prihliadnuť na vývoj osobnosti v afektívnej, emocionálnej oblasti,
na schopnosti adaptácie, na vplyvy prostredia, možnosti pracovného a sociálneho zaradenia.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
------------------------------------------------------------------------
 1.  Organické duševné poruchy, poruchy intelektu, 
    emotivity, afektivity (organický
    psychosyndróm, perinatálne poškodenie,
    Alzheimerova demencia, Pickova demencia
    pri Creutzfeldtovej-Jakobovej chorobe,
    Huntigtonovej chorobe a pod.)
    
    a) stredne ťažké formy               30 - 45
    b) ťažké poruchy (ťažká demencia)          50 - 80
    
 2.  Schizofrénia, poruchy schizotypové       
    a poruchy s bludmi
    
    a) stredne ťažké formy               35 - 45
    b) ťažké formy (floridný proces, ťažké       50 - 80
      posprocesuálne formy)
    
 3.  Poruchy nálad (manické, depresívne,      
    periodické)
    
    a) stredne ťažké formy               35 - 45
    b) ťažké formy                       50 - 80
    
 4.  Neurotické, stresové a somatomorfné poruchy  
    
    a) stredne ťažké formy               15 - 20
    b) ťažké formy (napr. ťažké obsedantné       60 - 70
      neurózy)
    
 5.  Poruchy osobnosti a poruchy správania     
    
    a) stredne ťažké narušenie osobnosti        20 - 30
      s miernym obmedzením výkonnosti organizmu
    b) ťažké narušenie osobnosti so závažným      50 - 80
      obmedzením výkonnosti organizmu,
      dezintegrácia
    
 6.  Mentálna retardácia              
    
    a) ľahká mentálna retardácia (horné, stredné    40 - 60
      a dolné pásmo, IQ v pásme 50 - 69,
      s prihliadnutím na sociálnu
      prispôsobivosť)
    b) stredná mentálna retardácia (IQ v pásme       80
      35 - 49)
    c) ťažká mentálna retardácia (IQ v pásme        90
      20-34)
    d) hlboká mentálna retardácia (IQ pod 20)       100
    
 7.  Duševné poruchy a poruchy správania spôsobené 
    užívaním psychoaktívnych látok (alkoholizmus,
    toxikománia)
    
    a) stredne ťažká forma (do dvoch rokov       20 - 35
      od vzniku)
    b) ťažká forma                   50 - 60
    
    Posudkové hľadisko:              
    Percentuálna miera poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti sa určí podľa
    prevažujúcich symptómov z orgánového
    alebo psychického postihnutia uvedeného
    v tejto prílohe.
    
 8.  Syndrómy porúch správania spojené       
    s fyziologickými poruchami a somatickými
    faktormi (mentálna anorexia, sexuálne
    poruchy, ktoré nie sú spôsobené organickou
    poruchou alebo chorobou)
    
    ťažké poruchy, poruchy ohrozujúce život,      70 - 80
    nezvládnuteľné primitívne pudové správanie,
    stavy v ústavnom liečení alebo stavy
    s ťažkou poruchou výživy a podstatným
    znížením výkonnosti organizmu
    (adynamia, anémia, hypoproteinémia)

 9.  Poruchy autistického spektra (Detský
    autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm,
    iná detská dezintegračná porucha,
    hyperaktívna porucha spojená s mentálnou
    retardáciou a stereotypnými pohybmi,
    Aspergerov syndróm, iné poruchy autistického
    spektra, nešpecifikované poruchy autistického
    spektra)
    a) bez narušenia intelektu, pri dobrej slovnej
      komunikácii, s miernejším narušením
      sociálnych interakcií, schopnosť aplikovať
      získané vedomosti v praktickom živote      45 - 60
    b) kvalitatívne narušenie sociálnych
      interakcií, kvalitatívne narušenie
      komunikácie, veľmi obmedzený rozsah
      záujmov a aktivít, bez ohľadu na vzdelanie    75 - 100

KAPITOLA VI
– CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU
ODDIEL A – POSTIHNUTIE MOZGU
Všeobecné posudkové hľadisko:

Poškodenie mozgových funkcií sa prejavuje
znížením vštiepivosti a koncentrácie, unaviteľnosťou, poruchami orientácie, stratou
schopnosti adaptácie, psychickou a vegetatívnou labilitou (napr. poruchy spánku,
afektívna labilita, vazomotorické poruchy, bolesti hlavy a pod.).
Porucha osobnosti na báze porúch funkcií mozgu je charakteristická oploštením záujmov,
otupením osobnosti, degradáciou osobnosti s poruchami nálad a ich ovládaním, s obmedzením
schopnosti náhľadu, kritiky a kontaktu s okolím, od ľahkých až po najťažšie zmeny
osobnosti.
Postihnutie mozgu môže byť spôsobené poruchou vývoja mozgu, pôsobením vonkajšieho
násilia (úrazu), choroby, toxických vplyvov, poruchami krvného zásobenia. Rozhodujúce
na určenie miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti je rozsah a stupeň pretrvávajúcich
neurologických symptómov s ohľadom na neurologický nález (dokázanými pyramídovými
javmi zánikovými a iritačnými), psychické zmeny s prihliadnutím na premorbídnosť
osobnosti.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Poruchy osobnosti, poruchy správania      
    a poruchy intelektu vyvolané ochorením,
    poškodením alebo dysfunkciou mozgu
    (encefalopatia, demencie cievnej etiológie,
    ložiskové ischémie mozgu, krvácanie do mozgu)
    
    a) ľahká forma                   20 - 30
    b) stredne ťažká forma               35 - 45
    c) ťažká forma s narušením integrity        60 - 75
      mozgových funkcií
    
 2.  Periférna paréza n. facialis          
    
    a) jednostranná kompletná obrna alebo        10 - 20
      zohyzďujúca svalová kontraktúra
    b) obojstranná kompletná obrna s trvalými      30 - 40
      komplikáciami
    
 3.  Čiastočné a úplné mozgové obrny (parézy,    
    plégie pyramídového a extrapyramídového
    pôvodu, detská mozgová obrna, hydrocephalus,
    hodnotí sa dominantnosť končatiny)
    
    a) ľahké parézy dvoch končatín (frustné),      10 - 20
      prípadne akroparézy
    b) stredne ťažké parézy dvoch končatín       30 - 50
    c) ťažké parézy dvoch končatín           60 - 70
    d) plégia dvoch končatín                80
    
 4.  Epileptické záchvaty a iné záchvatovité    
    ochorenia, hodnotí sa frekvencia záchvatov,
    typ záchvatov, EEG nález, sprievodné
    psychické poruchy
    
    a) ľahká forma: generalizované záchvaty       10 - 20
      minimálne 1-krát ročne, parciálne záchvaty
      minimálne 1-krát mesačne
    b) stredne ťažká forma: generalizované       30 - 40
      záchvaty minimálne 1-krát mesačne,
      parciálne záchvaty minimálne 1-krát
      týždenne
    c) ťažká forma: generalizované záchvaty       50 - 60
      častejšie ako 1-krát mesačne, parciálne
      záchvaty častejšie ako 1-krát týždenne,
      so sprievodnými psychickými zmenami
    d) série generalizovaných alebo parciálnych     70 - 80
      záchvatov s ťažkým stupňom psychického
      postihnutia, s rezistenciou na liečbu
    e) po troch rokoch od zániku záchvatov         10
      pri ďalšej nutnosti antikonvulzívnej
      liečby (pre pretrvávajúcu pohotovosť
      k záchvatom)
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa typu, počtu záchvatov
    a prípadných povahových zmien.
    
  5  Narkolepsia, hypersomnia            
    
    a) ľahká forma, neobmedzujúca výkonnosť       10 - 20
    b) ťažká forma, obmedzujúca výkonnosť        30 - 50
    
 6.  Stavy po subarachnoideálnom krvácaní,     
    aneuryzmy mozgových ciev
    
    a) ľahké poruchy                   5-15
    b) stredne ťažké poruchy              25 - 50
    c) ťažké poruchy                  65 - 80
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa výsledného funkčného
    neurologického, psychiatrického a
    psychologického nálezu s prihliadnutím
    na lokalizáciu aneuryzmy, zdroj
    krvácania a vykonaný operačný zákrok.
    
 7.  Roztrúsená mozgomiechová skleróza       
    
    a) ľahké formy, bez výraznejšej poruchy       10 - 20
      funkcie (benígne formy, spinálne, očné,
      vestibulárne poruchy, dyzestézie, jeden
      atak choroby, Kurtzkého škála 1 - 2)
    b) ľahké formy obmedzujúce výkonnosť        30 - 50
      organizmu (ľahké centrálne hemiparézy,
      ľahké spastické paraparézy, Kurtzkého
      škála 3)
    c) stredne ťažké formy s poruchou motoriky     50 - 60
      a zníženou výkonnosťou organizmu
      (Kurtzkého škála 4)
    d) ťažké formy s poruchami motoriky (vrátane    70 - 80
      zvieračov, Kurtzkého škála nad 4)
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa neurologického nálezu
    (Kurtzkého škála), aktivity choroby
    a klinického priebehu.
    
 8.  Parkinsonova choroba              
    
    a) ľahká forma s ojedinelými mimovoľnými      20 - 30
      pohybmi, so znížením pohyblivosti
    b) stredne ťažká forma               40 - 50
    c) ťažká forma, s tremorom, rigiditou        60 - 80
      a bradykinézou
 9.  Stavy po cievnych mozgových príhodách     
    (prechodné ischemické ataky, hemoragické
    ikty a pod.)
    
    a) ľahké formy                    5-15
    b) stredne ťažké formy               30 - 50
    c) ťažké formy (hemiparézy ťažkého stupňa,     60 - 75
      organický psychosyndróm)
    d) osobitne ťažké formy (s ťažkým poškodením    80 - 100
      mozgových funkcií, hemiplégie končatín,
      organický psychosyndróm a pod.)
    
 10.  Zápalové choroby mozgu a miechy,        
    neurodegeneratívne ochorenia,
    polyradikuloneuritídy a polyneuropatie
    
    a) ľahké formy                   15 - 30
    b) stredne ťažké formy               40 - 60
    c) ťažké formy                   70 - 80
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa výslednej poruchy funkcie
    centrálnej nervovej sústavy a periférnej
    inervácie s prihliadnutím na neurologický,
    psychiatrický a psychologický nález, celkovú
    výkonnosť organizmu a diagnostikované ďalšie
    komplikácie.
    
 11.  Mozgové nádory                 
                              70 - 75
    a) po odstránení nádoru počas onkologickej
      liečby
        b) neliečiteľné formy so stredne ťažkým        90
      až ťažkým poškodením mozgu
    c) po stabilizácii zdravotného stavu,        50 - 70
      s ľahkým reziduálnym neurologickým
      nálezom (spravidla po dvoch rokoch)
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa neurologického, psychiatrického
    a psychologického nálezu, prípadne zmyslových
    porúch, s ohľadom na možnosti operačného
    zákroku a výsledku onkologickej liečby.

ODDIEL B – POŠKODENIA MIECHY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí podľa stupňa nervových porúch – parézy (plégie) na končatinách, porúch močového
mechúra a konečníka. Hodnotí sa postihnutie dominantnej končatiny a stupeň parézy
(plégie).
Položka       Druh zdravotného postihnutia     Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Monoplégia                       50
    
 2.  Hemiplégia                       75
    
 3.  Paraplégia                       75
    
 4.  Kvadruplégia                     100
    
 5.  Monoparéza                   
    
    a) ľahká                      20 - 25
    b) stredne ťažká                  30 - 40
    c) ťažká monoparéza až plégia            45 -50
    
 6.  Hemiparéza                   
    
    a) ľahká                      20 - 30
    b) stredne ťažká                  40 - 50
    c) ťažká hemiparéza až plégia             75
    
 7.  Paraparéza                   
    
    a) ľahká                      20 - 30
    b) stredne ťažká                  35 - 50
    c) ťažká paraparéza až paraplégia           75
    
 8.  Kvadruparéza                    60 - 90

KAPITOLA VII
– CHOROBY ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV
ODDIEL A – ZRAK
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí podľa zrakovej ostrosti dosiahnutej s korekciou do blízka a do diaľky, vyšetrením
perimetra (zorného poľa) s ohľadom na intelektové schopnosti.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Stredná slabozrakosť (zraková ostrosť         35 - 45
    s najlepšou možnou korekciou menej ako 6/18,
    ale viac ako 6/60; 3/10 - 1/10, kategória 1)
    
 2.  Ťažká slabozrakosť (zraková ostrosť          50 - 60
    s najlepšou možnou korekciou 6/60 a menej,
    ale viac ako 3/60; 1/10 - 10/20, kategória 2)
    
 3.  Veľmi ťažká slabozrakosť (zraková ostrosť       65 - 75
    s najlepšou možnou korekciou 3/60 a menej,
    ale viac ako 1/60; 1/20 - 1/50, kategória 3)
    
 4.  Praktická slepota (zraková ostrosť s najlepšou     80
    možnou korekciou 1/60, 1/50 až svetlocit alebo
    zúženie zorného poľa do 5 stupňov okolo
    centrálnej fixácie, aj keď centrálna ostrosť
    nie je postihnutá, kategória 4)
    
 5.  Úplná slepota (strata zraku zahŕňajúca stavy      90
    od úplnej straty svetlocitu až po zachovanie
    svetlocitu s chybnou svetelnou projekciou,
    kategória 5)
    
 6.  Chyby zorného poľa                
    
    a) malé defekty zorného poľa             10 - 15
    b) obojstranné polovičné alebo kvadrantové      50 - 60
      defekty alebo koncentrické zúženie zorného
      poľa na 30 - 10 stupňov
    c) obojstranné koncentrické zúženie zorného      70 - 90
      poľa na 10 - 5 stupňov
    d) centrálne skotómy znižujúce zrakovú ostrosť    40 - 60
      najmä do blízka (nemožnosť čítania tlače
      bežnej veľkosti)
    
 7.  Strata jedného oka pri zachovaní zrakových       45
    funkcií na druhom oku
    
 8.  Obrna hornej mihalnice s úplným uzatvorením      30 - 40
    očnej štrbiny, prípadne blefarospazmus,
    paraspazmus facialis, lagoftalmus
    
 9.  Obrny očných svalov na jednom oku, ak je oko     30 - 40
    vylúčené z videnia
    
 10.  Iné poruchy videnia               
    
    a) trvalé diplopie pri pohľade dopredu        30 - 40
    b) strata binokulárneho videnia            10 - 20
    
 11.  Iné poruchy a choroby oka            
    
 11.1. Ľahké, ustálené formy bez poruchy funkcie oka     5-15
    
 11.2. Ľahké, dlhotrvajúce alebo ustálené formy     
    čiastočne poškodzujúce funkciu oka, ktoré
    majú vplyv na pracovné zaradenie
    
    a) jednostranné                    20 - 30
    b) obojstranné                    40 - 50
    
 11.3. Ťažké, dlhotrvajúce, liečeniu vzdorujúce     
    formy, trvale poškodzujúce zrakové funkcie
    
    a) jednostranné                    40 - 50
    b) obojstranné                    60 - 70
    
 12.  Zhubný nádor oka                 
    
    a) počas onkologického liečenia            70 - 80
    b) po stabilizácii zdravotného stavu         40 - 60
      (spravidla do dvoch rokov)

ODDIEL B – SLUCH
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí podľa miery zníženia sluchu pre reč, prítomnosti ušných šelestov, bolestí,
porúch rovnováhy, závratov alebo porúch reči.
Porucha sluchu sa hodnotí v % podľa Fowlera na frekvencii 500 – 4 000 Hz.
Úplná hluchota znamená, že sluchovo postihnutý s akýmkoľvek zosilnením zvuku nevníma
zvuk, len prípadné vibrácie (strata počutia 100%, viac ako 90 dB).
Praktická hluchota znamená, že sluchovo postihnutý vybavený načúvacím prístrojom
vníma zvuk hovorovej reči (strata počutia 85 – 90%, viac ako 70 dB), ale nerozumie.
Nedoslýchavosť znamená, že sluchovo postihnutý vybavený načúvacím prístrojom v tichej
miestnosti, v ktorej úroveň rušivých zvukov nepresahuje 50 dB, rozumie bez odzerania
zmyslu vyslovených jednoduchých viet aspoň na 90%.
Položka     Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                            schopnosti
                            zárobkovej
                            činnosti v %
----------------------------------------------------------------------
  1.  Obojstranná úplná hluchota (100% podľa        50
     Fowlera, 100 dB)
     
  2.  Obojstranná praktická hluchota (viac ako       45
     85% - 90% podľa Fowlera, viac ako 70 dB)
     
  3.  Obojstranná úplná alebo praktická         60 - 80
     hluchota s ťažkým porušením komunikačných
     schopností v hovorovej reči a sociálnou
     dezintegráciou
     
  4.  Obojstranná ťažká nedoslýchavosť         35 - 45
     (80% podľa Fowlera, 60 - 65 dB)
     
  5.  Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť     20 - 25
     (55% podľa Fowlera, 40 - 45 dB)
     
  6.  Obojstranná ľahká nedoslýchavosť               10
     (25% podľa Fowlera, 30 - 40 dB)
     
  7.  Objektivizované poruchy rovnováhy     
     (poruchy vestibulárneho ústrojenstva)
     
     a) ľahká forma (ľahká neistota stoja,        5-15
      mierne prejavy závratov pri celodennom
      zaťažení, pri vyššej psychickej
      a fyzickej záťaži)
     b) stredne ťažká forma (výraznejšia        15 - 25
      neistota a prejavy závratov pri
      celodenných zaťaženiach alebo
      opakované prudké závraty
      s vegetatívnymi prejavmi, prípadne
      s nevoľnosťou, zvracaním pri
      psychickej a fyzickej záťaži)
     c) ťažká forma (prudké závraty, neistota     70 - 80
      pri chôdzi, státí a iných
      fyziologických zaťaženiach, prípadne
      pri neschopnosti bez opory ísť alebo
      stáť)
     
  8.  Komplikovaný chronický zápal           20 - 40
     stredného ucha
     
  9.  Zhubné nádory v oblasti hlavy a krku    
     (nádory jazyka, tonzíl a nosohltana)
     
     a) po odstránení nádoru, počas            80
      onkologickej liečby
     b) neliečiteľné formy zhubných nádorov        90
     c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
      (spravidla po dvoch rokoch)
     d) po stabilizácii zdravotného stavu         80
      s úplnou stratou hlasu

KAPITOLA VIII
– CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY
ODDIEL A – CHOROBY HORNÝCH CIEST DÝCHACÍCH
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.  Stavy po operáciách rázštepov pier, čeľustí,    15 - 25
     podnebia
     
     Posudkové hľadisko:               
     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
     sa určí podľa porúch prehĺtania, prijímania
     potravy, schopnosti reči a kozmetického
     defektu.
     
  2.  Ťažká porucha funkcie jazyka, defekt čeľuste,     40
     poruchy artikulácie, žuvania a mimiky
     s možnosťou prijímať len tekutú stravu
     
  3.  Zúženie nosných priechodov, najmä opakované      10
     obojstranné polypy, so závažnými poruchami
     dýchania a čuchu, ak nie je možná korekcia
     chirurgickou liečbou
     
  4.  Alergická alebo vazomotorická nádcha      
     
     a) ľahké formy bez alergologickej liečby        10
      s občasnými klinickými prejavmi
      a sezónnym výskytom
     b) ťažké recidivujúce formy dokázané        15 - 20
      alergologickým vyšetrením, s častými
      klinickými prejavmi
     
  5.  Chronický zápal prínosných dutín ťažkého      20 - 40
     stupňa s komplikáciami (hnisavou sekréciou,
     prejavmi dráždenia n. trigeminus, tvorbou
     polypov, vnútrolebkovými a očnými
     komplikáciami)
     
  6.  Úplná strata čuchu a s ňou spojené         10 - 20
     poruchy chuti
     
  7.  Trvalá tracheostómia, stavy po operačnom      40 - 70
     odstránení hrtana
     
  8.  Zúženie priedušnice (trachey) klinicky       50 - 70
     a funkčne významné, s dýchacími ťažkosťami
     (podľa hodnôt spirometrického vyšetrenia)
     
  9.  Obrna návratného nervu             
     (n. laryngeus recurrens)
     
     a) kompenzovaná, s dobrým hlasom           5-10
     b) s trvalým chrapotom               15 - 25
     c) obojstranná, s dýchacími ťažkosťami       30 - 50
      a poruchou hlasu
     
 10.  Porucha artikulácie a iné poruchy reči     
     
     a) ťažko zrozumiteľná reč              20 - 30
     b) nezrozumiteľná reč                50 - 60

ODDIEL B – CHOROBY DOLNÝCH CIEST DÝCHACÍCH
Všeobecné posudkové hľadisko:

Pri chronických chorobách priedušiek, pľúc
a pohrudnicových zrastov sa určí miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa
zníženia funkcie pľúc, vplyvu na celkový stav organizmu a podľa vplyvu na iné orgány
a systémy (napr. cor pulmonale) a pri chorobách podmienených alergiou.
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v%
-------------------------------------------------------------------------
  1.  Chronická obštrukčná choroba pľúc        
     
     a) štádium I.: mierny (ľahký) stupeň        10 - 20
      FEV1 >=80% referenčných hodnôt,
      FEV 1/FVC < 70%
     b) štádium II.: stredný stupeň           30 - 50
      50% <=FEV1 < 80% referenčných hodnôt
     c) štádium III.: ťažký stupeň            60 - 80
      30% <=FEV1 < 50% referenčných hodnôt
     d) štádium IV.: veľmi ťažký stupeň           85
      FEV1 < 30% referenčných hodnôt, alebo
      FEV1 80% referenčných
      hodnôt alebo najlepšej osobnej hodnoty,
      variabilita PEF 80% referenčných hodnôt;
      prejavy ako v bode a) pri pravidelnej
      liečbe nízkymi dávkami inhalačných
      kortikoidov alebo monoterapii
      antileukotriénmi
     c) stredne ťažká perzistujúca astma pred      35 - 50
      začatím adekvátnej liečby, príznaky denne,
      nočné príznaky najmenej 1-krát týždenne
      alebo 60% < FEV1 30%;
      prejavy ako v bode a) pri kombinovanej
      liečbe nízkymi až stredne vysokými dávkami
      inhalačných kortikoidov s dlhodobo
      pôsobiacimi inhalačnými
      betasympatomimetikami, prípadne
      antileukotriénmi alebo teofylínmi, alebo
      pri monoterapii vysokými dávkami
      inhalačných kortikoidov; alebo prejavy
      ako v bode b) pri pravidelnej liečbe
      nízkymi dávkami inhalačných kortikoidov
      alebo monoterapii antileukotriénmi
     d) ťažká perzistujúca astma každodenné       60 - 90
      príznaky, časté exacerbácie, časté nočné
      astmatické príznaky, FEV1 < 60%
      referenčných hodnôt, pred začatím liečby
      alebo pri akejkoľvek antiastmatickej
      liečbe; prejavy ako v bode b) pri
      kombinovanej liečbe nízkymi až stredne
      vysokými dávkami inhalačných kortikoidov
      s dlhodobo pôsobiacimi
      betasympatikomimetikami, prípadne
      antileukotriénmi alebo teofylínmi, alebo
      pri monoterapii vysokými dávkami
      inhalačných kortikoidov; alebo prejavy
      ako v bode c) pri pravidelnej liečbe
      nízkymi dávkami inhalačných kortikoidov
       alebo monoterapii antileukotriénmi
     
  4.  Zaprášenie pľúc (pneumokonióza uhľokopov,    
     silikóza, azbestóza)
     
 4.1.  V počiatočnom klinickom a rtg. štádiu,       10 - 15
     bez obmedzenia pľúcnych funkcií
     
 4.2.  Rozvinuté štádia ochorenia           
     
     a) ľahká forma                   20 - 30
     b) stredne ťažká forma               40 - 55
     c) ťažká forma                   60 - 90
     
     Posudkové hľadisko:               
     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
     sa určí podľa výslednej poruchy pľúcnej
     funkcie, kardiovaskulárnych komplikácií
     s prihliadnutím na dynamiku ochorenia.
     
  5.  Nádory dýchacích ciest, pľúc a medzipľúcia   
     (mediastina)
     
     a) po úplnom odstránení nádoru (ľubovoľnou     10 - 15
      liečbou), bez obmedzenia pľúcnych funkcií
     b) po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením    20 - 30
      pľúcnych funkcií ľahkého stupňa
     c) po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením    35 - 50
      pľúcnych funkcií stredne ťažkého stupňa
     d) po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením    55 - 80
      pľúcnych funkcií ťažkého stupňa
     e) počas onkologickej liečby                70 - 80
     f) nevyliečiteľná choroba               90
     
  6.  Sarkoidóza                   
     
 6.1  0. - I. štádium:                
     
     a) bez klinickej symptomatológie,           5
      bez funkčného obmedzenia
     b) s klinickou symptomatológiou alebo        10 - 20
      s funkčným obmedzením mierneho stupňa
     
 6.2.  II. - IV. štádium:               
     
     a) klinické symptómy neprítomné alebo len      20 - 30
      mierneho stupňa, so žiadnou alebo ľahkou
      poruchou pľúcnych funkcií
     b) s klinickou symptomatológiou alebo        40 - 60
      so stredne ťažkou poruchou pľúcnych
       funkcií
     c) s obmedzením pľúcnych funkcií ťažkého      65 - 90
      stupňa
     
  7.  Iné choroby pľúc a pohrudnice          
     
     a) ľahkého stupňa: dýchavica presahujúca      10 - 30
      obvyklú mieru pri stredne ťažkom zaťažení
      (napr. rýchla chôdza 5 - 6 km/h, stredne
      ťažká telesná práca) s miernym zhoršením
      pľúcnych funkcií
     b) stredne ťažkého stupňa: dýchavica        40 - 60
      presahujúca obvyklú mieru už
      pri každodennom ľahkom zaťažení (napr.
      prechádzka 3 - 4 km/h, chôdza do schodov
      na prvé poschodie, ľahká telesná práca)
      alebo zníženie pľúcnych funkcií o nie
      viac ako o 50% náležitých hodnôt
     c) ťažkého stupňa: dýchavica už           65 - 90
      pri minimálnom zaťažení alebo v pokoji;
      alebo zníženie pľúcnych funkcií o 50%
      náležitých hodnôt a viac
     
     Posudkové hľadisko:               
     Miera poklesu schopnosti sústavnej zárobkovej
     činnosti sa určí podľa stupňa aktivity
     procesu a výsledných porúch funkcie
     postihnutých orgánov.

KAPITOLA IX
– CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí na základe funkčných vyšetrení obehovej sústavy (ergometria, echokardiografia
v pokoji a po záťaži, angiografia, flebografia, rádionuklidové vyšetrenie a pod.).
ODDIEL A – SRDCOVÉ CHOROBY
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
--------------------------------------------------------------------------
1.    Vrodené alebo získané chlopňové chyby,       10 - 20
     ischemická choroba srdca,
     kardiomyopatie, stavy po srdcovom
     infarkte, stavy po myokarditíde, stavy
     po reumatických ochoreniach a iné
     
     a) bez podstatného zníženia výkonu,
       pri obvyklom telesnom zaťažení
       (napr. veľmi rýchla chôdza 7 - 8 km/h,
       ťažká telesná práca, žiadne obmedzenie
       fyzického výkonu), maximálna záťaž
       100 W - NYHA I
     b) s poklesom výkonu pri stredne ťažkom      35 - 45
       zaťažení (napr. chôdza 4 - 5 km/h,
       stredne ťažká telesná práca), maximálna
       záťaž 75 W - NYHA II
     c) s poklesom výkonu už pri bežnom ľahkom     60 - 80
       zaťažení (napr. prechádzka 3 - 4 km/h,
       chôdza do schodov na prvé poschodie,
       ľahká telesná práca), maximálna záťaž
       50 W - NYHA III
     d) s poklesom výkonu v pokoji (manifestná       90
     pokojová insuficiencia, dlhotrvajúce závažné
     prejavy dekompenzácie), maximálna záťaž do
     25 W - NYHA IV
     
  2.   Perikarditídy, myokarditídy, endokarditídy   
     
     a) po odznení akútneho štádia, bez príznakov    10 - 20
       poškodenia obehového ústrojenstva
     b) s významnými poruchami výkonnosti      
       obehového ústrojenstva,     podľa stupňa
       poruchy
     
     Posudkové hľadisko:
     Percentuálna miera poklesu schopnosti
     zárobkovej činnosti sa určí podľa
     klasifikácie NYHA.
     
  3.   Reumatická horúčka s postihnutím srdca,    
     s trvalými funkčnými zmenami obehového
     ústrojenstva
     
     Posudkové hľadisko:
     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
     sa určí podľa klasifikácie NYHA.
     
  4.   Angina pectoris (funkčné štádiá podľa NYHA   
     a CCS)
     
     a) I. štádium (bez ťažkostí), CCS I.        10 - 20
     
     b) II. štádium (bolesť len pri väčšej       35 - 45
       námahe), CCS II.
     c) III. štádium (bolesť už pri malej        60 - 80
       telesnej námahe), CCS III.
     d) IV. štádium (pokojová bolesť), CCS IV.       90
     
  5.   Chronické cor pulmonale (podľa stupňa     
     hromadenia krvi v pľúcach, pľúcnej
     hypertenzie, porúch výkonnosti srdcového
     svalu a pľúc)
     
     a) stavy kompenzované               40 - 60
     b) stavy dekompenzované              70 - 90
     
  6.   Poruchy srdcového rytmu            
     
     a) bez hemodynamických porúch,            5-10
       pri subjektívnych ťažkostiach
     b) s ľahkými hemodynamickými poruchami,      15 - 25
       pri fibrilácii predsiení, pri nahromadení
       supraventrikulárnych alebo komorových
       extrasystol, prípadne pri paroxyzmálnej
       tachykardii, Lown 2
     c) s hemodynamickými poruchami (záťažová      40 - 60
       insuficiencia), Lown 3
     d) nepriaznivé formy komorových arytmií       70 -90
       (napr. extrasystoly v salvách alebo
       predčasné počas T-vlny), nepriaznivé
       formy blokád Tawarovho ramienka
     
  7.   Implantácia kardiostimulátora           30 - 40
     bez podstatného zníženia výkonu
     
  8.   Stavy po srdcových operáciách         
     (revaskularizačné operácie, operácie
     chlopní, resekcia aneuryzmy, stavy
     po koronárnej angioplastike)
     
     a) s dobrým funkčným výsledkom           25 - 35
     b) stavy s poklesom výkonnosti pri stredne     40 - 50
       ťažkom zaťažení
     c) neschopnosť záťaže               70 - 90
     
  9.   Transplantácia srdca                50 - 75
     
  10.  Hypertenzia                  
     
     a) hypertenzia I - žiadne objektívne         10
       orgánové zmeny
     b) hypertenzia II - ľahké orgánové zmeny      15 - 25
       (hypertrofia ľavej komory, angiopatia,
       proteinúria, vzostup sérového kreatinínu)
     c) hypertenzia III - ťažké orgánové zmeny     75 - 90
       (zlyhanie ľavej komory srdca, mozgové
       krvácanie, hypertenzná encefalopatia,
       retinopatia II)

ODDIEL B – CHOROBY CIEV
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Artériovenózna píšťala s poruchami          20
     periférneho prekrvenia
     
  2.   Aneuryzmy - cievne výdute (podľa polohy,    
     veľkosti)
     
     a) bez funkčnej poruchy (malé periférne      10 - 20
       aneuryzmy)
     b) disekujúce aneuryzmy aorty a veľké       60 - 80
       aneuryzmy brušnej aorty a veľkých
       panvových artérií, aneuryzmy mozgových
       ciev a stavy po operáciách aneuryziems
       s funkčnou poruchou a s obmedzením
       výkonnosti organizmu
     
  3.   Tepnové uzávery, funkčné cirkulačné poruchy  
     (angioneuropatia), uzávery artérií
     na dolných končatinách (rozdelenie podľa
     Fontainea)
     
 3.1.  Štádium I                   
     
     a) s dostačujúcim kolaterálnym obehom,        10
       bez ťažkostí alebo s miernymi ťažkosťami
       (dyzestézie v lýtku alebo v nohe pri
       rýchlej chôdzi)
     b) s obmedzeným kolaterálnym obehom        15 - 20
       (štádium latencie), nebolestivá chôdza
       po rovine (Dopplerov tlak na dolnej
       končatine všeobecne nad 100 mm Hg)
     c) nebolestivá chôdza po rovine 300 m,       25 - 30
       Dopplerov tlak na dolných končatinách
       80 - 100 mm Hg, pri obojstrannom
       postihnutí
 3.2.                            30 - 40
     Štádium IIa nebolestivá chôdza po rovine
         nad 300 m, štádium intermitentných
     klaudikačných bolestí, Dopplerov tlak
     na dolných končatinách 60 - 80 mm Hg,
     jedno- alebo obojstranné postihnutie
     arteriálneho riečišťa
     
 3.3.  Štádium IIb klaudikačné bolesti po menej      45 - 55
     ako 300 m, Dopplerov tlak na dolných
     končatinách pod 60 mm Hg, závažný
     arteriografický nález, nočné bolesti,
     jedno- alebo obojstranné postihnutie
     arteriálneho riečišťa
     
 3.4.  Štádium IIc klaudikačné bolesti          60 - 70
     po 50 metroch chôdze, tlak pod 50 mm Hg
     na tepnách dolných končatín
     
 3.5.  Štádium III bolestivá chôdza pod 50 m,       75 - 80
     bolesti v pokoji, ťažké obliterácie tepien,
     nehmatný pulz
     
 3.6.  Štádium IV bolesti v pokoji s trofickými      80 - 90
     kožnými zmenami (defekty, nekrózy, gangrény)
     
 3.7.  Tepnové uzávery na horných končatinách,    
     funkčné cirkulačné poruchy
     (kostoklavikulárny syndróm, syndróm krčného
     rebra, syndróm m. scalenus ant.,
     hyperabdukčný syndróm), artériosklerotické
     zmeny a cievne zmeny pri chorobe z vibrácií
     
     a) mierny stupeň (záchvaty pocitu chladu      10 - 15
       na končekoch prstov, zbelenie v chladnom
       prostredí)
     b) stredný stupeň (záchvaty pocitu chladu     20 - 35
       stredných a koncových článkov väčšiny
       prstov v chladnom prostredí,
       pozitívnachladováskúška)
     c) ťažký stupeň (časté záchvaty, zbelavenie    40 - 50
       prstov v teplom prostredí, pozitívny
       Lewis-Prusíkov test, pozitívna chladová
       skúška)
     d) veľmi ťažký stupeň (trofické zmeny kože     60 - 70
       a končekov prstov, trvale chladné končeky
       prstov, pozitívny Lewis-Prusíkov test,
       pozitívnachladováskúška, rozpad pulzovej
       krivky, znížený prietok krvi v prstoch
       rúk)
     
  4.   Stavy po vykonanej operácii cievnych      
     uzáverov alebo by-passe a po perkutánnej
     endovaskulárnej liečbe
     
     a) po revaskularizačných operáciach s dobrým    30 - 40
       výsledkom
     b) pri stredne ťažkých funkčných poruchách     50 - 60
     c) s ťažkými funkčnými poruchami          70 - 80
     
     Posudkové hľadisko:              
     Hodnotí sa podľa pretrvávajúceho cievneho
     postihnutia.
     
  5.   Kŕčové žily, posttrombotický syndróm,     
     recidivujúce tromboflebitídy
     
     a) s miernym opuchom po záťaži,            10
       bez ulceróznych kožných zmien
       bez výrazných ťažkostí z hromadenia
       krvi v žilách
     b) jednostranné alebo obojstranné           15
       postihnutie s výraznými ťažkosťami
       z hromadenia krvi v žilách, časté
       viackrát v roku recidivujúce zápaly žíl,
       dermatitídy
     
 5.1.  Postihnutie žilného systému s chronickými   
     recidivujúcimi vredmi, podľa rozsahu
     a opakovania
     
     a) jednostranné                  25 - 35
     b) obojstranné                   30 - 60
     
  6.   Miazgový (lymfatický) opuch na jednej,     
     prípadne na oboch končatinách
     
     a) reverzibilné štádium (bez podstatného      20 - 25
       obmedzenia funkcie, diferencia objemu
       do 4 cm), bez kompresívnej bandáže
     b) ireverzibilné štádium (so zväčšením       30 - 50
       objemu nad 5 cm, s obmedzením pohybu
       pre väčšiu hmotnosť s ovplyvnením
       funkcie kĺbov)
     c) elefantiáza (pri neschopnosti používať     60 - 80
       postihnutú končatinu)

KAPITOLA X
– CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY
ODDIEL A – CHOROBY PAŽERÁKA
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Trakčný divertikul (podľa veľkosti          10
     a subjektívnych ťažkostí)
     
  2.   Pulzný divertikul               
     
     a) bez prekážky prijímania potravy, podľa       10
       veľkosti a ťažkostí
     b) s prekážkou pri prijímaní potravy        20 - 40
       (podľa vplyvu na celkový stav výživy,
       anémiu, pokles hmotnosti), ak nie je
       možná chirurgická liečba
     
  3.   Chronické zápaly pažeráka             20 - 30
     s gastroezofageálnym refluxom aanémiou
     
  4.   Funkčná alebo organická stenóza pažeráka    
     
     a) bez prekážky pri príjme potravy podľa       10
       veľkosti a subjektívnych ťažkostí
     b) s prekážkou pri prijímaní potravy (forma    20 - 40
       spracovania potravy, predĺžený čas jedla)
     c) s ťažkou poruchou stavu výživy         50 - 70
       a výkonnosti organizmu
     
  5.   Zhubný nádor pažeráka             
     
     a) po chirurgickom odstránení počas        70 - 80
       onkologickej liečby
     b) neliečiteľné formy                 90
     c) po stabilizácii zdravotného stavu        40 - 60
       (spravidla po dvoch rokoch)
     
  6.   Úplná náhrada pažeráka, s poruchou príjmu   
     potravy, so stratou na hmotnosti a znížením
     výkonnosti organizmu
     
     a) s funkčnou náhradou               40 - 50
     b) s nefunkčnou náhradou              75 - 80

ODDIEL B – CHOROBY ŽALÚDKA
Všeobecné posudkové hľadisko:

Pri organických a funkčných ochoreniach
žalúdka a čriev sa určí miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa stupňa,
rozsahu, vplyvu na stav výživy, subjektívnych ťažkostí, orgánových porúch, podľa
nutnosti diétneho stravovania a ich vplyvu na celkovú výkonnosť organizmu. Alergicky
podmienené choroby nespôsobujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Vredová choroba žalúdka a dvanástnika     
     
     a) sezónne opakované recidívy v posledných      5-10
       troch rokoch, klinicky dokázané (rtg.
       vyšetrením, fibroskopiou), stavy
       konzervatívne liečené, ťažkosti
       v pravidelných intervaloch
     b) často recidivujúce procesy, v medziobdobí    20 - 30
       s erozívnou gastritídou, konzervatívne
       liečené, zhojené s výraznou deformáciou
       a opakovanými dyspeptickými ťažkosťami
     c) operované formy pri trvalých funkčných     40 - 50
       poruchách a s postupným zhoršením
       zdravotného stavu, stavu výživy alebo
       s komplikáciami a zníženou výkonnosťou
       organizmu
     
  2.   Stavy po operáciách žalúdka (resekcia,     
     spojkové operácie, vagotómia)
     
     a) s dobrou funkciou                10 - 20
     b) s komplikáciami (napr. dumpingový        25 - 35
       syndróm)
     c) s ťažkou poruchou výživy a podstatným      40 - 50
       znížením výkonnosti organizmu
     
  3.   Zhubný nádor žalúdka              
     
     a) čiastočné odstránenie žalúdka v ranom       50
       štádiu (early cancer T1 NO MO)
     b) po resekcii žalúdka počas onkologickej     70 - 80
       liečby
     c) po stabilizácii zdravotného stavu        40 - 60
       (spravidla po dvoch rokoch)

ODDIEL C – CHOROBY TENKÉHO ČREVA A HRUBÉHO ČREVA
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Chronický zápal čriev, divertikulóza,     
      čiastočná resekcia čreva alebo iné črevné
      poruchy, bez klinických prejavov
      
      a) s trvalými symptómami (napr. hnačky,      20 - 25
       spazmy čriev niekoľkokrát denne,
       obmedzenie výkonnosti organizmu)
      b) so zníženým stavom výživy, pokles       30 - 60
       hmotnosti, poruchy črevnej pasáže,
       anémia, krvácanie
      
  2.   Ulcerózna kolitída, idiopatická        
      proktokolitída, Crohnova choroba
      
      a) pokojové štádium (žiadne alebo nepatrné    10 - 20
       zníženie výkonnosti organizmu, výživy,
       občasné hnačky, žiadne odchýlky
       v laboratórnych nálezoch)
      b) hemoragické, purulentné štádium        30 - 40
       (znížená výkonnosť organizmu, poruchy
       výživy, časté hnačky, poruchy črevnej
       pasáže, kolonoskopicky dokázaná mierna
       aktivita, patologický laboratórny nález,
       recidívy choroby)
      c) floridné štádium s komplikáciami (tvorba    60 - 70
       vredov a polypov, ťažká malnutrícia,
       fistula, perforácia, poruchy črevnej
       pasáže s podstatným znížením výkonnosti
       organizmu)
      
  3.   Črevná malabsorpcia (napr. celiakia,     
      sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou
      a pod.)
      
      a) bez podstatných klinických prejavov      10 - 20
       pri diéte a zavedenej terapii
      b) s obmedzením výkonnosti organizmu,       30 - 40
       poruchou výživy, pri nedostatočnej
       odpovedi na liečbu a diétny režim
      c) pokročilé formy rezistentné na liečbu,     50 - 60
       zlý stav výživy, znížená výkonnosť
       organizmu
      
  4.   Zhubný nádor čreva a konečníka        
      
      a) po odstránení lokalizovaných črevných     50 - 60
       nádorov, časti hrubého     čreva alebo rekta
      b) s vytvorenou kolostómiou, počas        70 - 80
       onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu         50
       (spravidla po dvoch rokoch)
      d) s ukončenou liečbou s trvalou         50 - 70
       kolostómiou
      e) neliečiteľné formy                90
      
  5.   Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálna  
      píšťala
      
      a) s trvalými príznakmi (hnačky, spazmy,     10 - 20
       občasné krvácanie alebo sekrécia
       z konečníka)
      b) s komplikáciami (opakované poruchy       30 - 50
       pasáže, stav po resekcii čreva, trvalá
       sekrécia z konečníka)
      c) s úplnou inkontinenciou zvierača        80 - 90
      
      Posudkové hľadisko:              
      Miera poklesu schopnosti zárobkovej
      činnosti sa určí podľa polohy a rozsahu
      operovanej časti čreva, vplyvu na zvierač
      a črevnú stenu, s prihliadnutím na celkový
      stav organizmu.
      
  6.   Fistula v okolí konečníka           
      
      a) s občasnou sekréciou               10
      b) vyvrátenie konečníka, umelý vývod       60 - 80
       konečníka, secernujúca sterkonálna
       znečisťujúca fistula
      
  7.   Zrasty pobrušnice               
      
      s poruchami pasáže                20 - 30

ODDIEL D – CHOROBY PEČENE, ŽLČOVÝCH CIEST A PODŽALÚDKOVEJ ŽĽAZY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí podľa rozsahu funkčného postihnutia, stavu výživy a nutnosti dodržiavať diétny
režim.
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Choroby pečene                
      
      a) ľahkého stupňa                 10 - 20
      b) stredne ťažkého stupňa             30 - 40
      c) ťažkého stupňa                 60 - 70
      d) stavy so závažným portálnym          80 - 90
       hromadením krvi, pažerákové varixy,
       opakované krvácavé stavy, ascites,
       známky encefalopatie
      
  2.   Stavy po resekcii pečeňového laloka,       35 - 45
      bez poruchy funkcie
      
      Posudkové hľadisko:              
      Miera poklesu schopnosti zárobkovej
      činnosti sa určí po dosiahnutí
      stabilizácie zdravotného stavu.
      
  3.   Zhubný nádor pečene              
      
      a) počas onkologickej liečby           70 - 80
      b) neliečiteľné formy                90
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
       (spravidla po dvoch rokoch)
      
  4.   Transplantácia pečene               60 - 70
      
  5.   Choroby žlčníka a žlčových ciest           10
      (litiáza, chronické recidivujúce
      zápaly) s častejšími kolikami
      (raz za mesiac) a so zápalmi liečenými
      antibiotikami, s ťažkosťami
      v medzizáchvatovom období
      
  6.   Odstránenie žlčníka              
      
      s funkčnými poruchami                10
      (postcholecystektomický syndróm),
      pri pretrvávajúcich kolikách
      
  7.   Zhubný nádor žlčníka, žlčových ciest     
      alebo papily
      
      a) počas onkologickej liečby           70 - 80
      b) neliečiteľné formy                90
      c) po dosiahnutí stabilizácie           30 - 50
       zdravotného stavu (spravidla
       po dvoch rokoch)
      
  8.   Stavy po chirurgických výkonoch          10 - 20
      na papile a žlčových cestách
      (podľa funkčných porúch)
      
  9.   Chronické ochorenia podžalúdkovej žľazy    
      podľa účinku na celkový stav organizmu
      
      a) s hnačkami pri diétnych chybách         5-10
      b) s častejšími hnačkami, poruchami        20 - 25
       výživy, dyspeptickými ťažkosťami,
       občasnými bolesťami
      c) s poruchami výživy, výrazná          30 - 50
       symptomatológia, zníženie
       výkonnosti organizmu
      d) ťažká porucha výživy až            60 - 70
       kachektizácia, zníženie
       výkonnosti organizmu
      
  10.   Malígny nádor podžalúdkovej žľazy       
      
      a) počas onkologickej liečby           70 - 80
      b) neliečiteľné formy                90
      c) po dosiahnutí stabilizácie           40 - 50
       (spravidla po dvoch rokoch)

ODDIEL E – PRIETRŽE
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Slabinová alebo stehenná prietrž          5 - 10
      (podľa veľkosti a možnosti repozície)         
  2.                             5 - 10
      Pupočná prietrž alebo prietrž v bielej
      čiare (linea alba) brušných svalov
      
  3.   Prietrž v jazvách po brušnej operácii     
      
      a) s poruchou funkcie brušných orgánov        10
       (pri poruchách pasáže)
      b) s rozsiahlym vyklenutím orgánov dutiny     60 - 70
       brušnej do prietrže, chirurgicky
       neriešiteľné stavy s vplyvom
       na kardiopulmonálny systém
      
  4.   Prietrž bránice spôsobujúca refluxnú       10 - 15
      ezofagitídu

KAPITOLA XI
– CHOROBY MOČOVEJ SÚSTAVY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí podľa stupňa aktivity zápalového procesu, rozsahu zmien, laboratórnych výsledkov,
porúch funkcie uropoetického systému, ktoré treba zistiť špeciálnymi funkčnými skúškami
(napr. určením kreatinínu, vyšetrením glomerulárnej filtrácie a koncentračnej schopnosti,
urografie, urodynamickým vyšetrením, endoskopiou, sonografiou).
Pri posudzovaní zdravotného stavu sa posudzuje vplyv na iné orgány, vplyv na celkový
stav organizmu a jeho výkonnosť.
ODDIEL A – POSTIHNUTIA OBLIČIEK
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
------------------------------------------------------------------------
  1.   Nefrolitiáza bez funkčného obmedzenia,       5-10
      s častými kolikami (infekcia, hematúria)
      
  2.   Postihnutie obličiek bez funkčného         5-10
      obmedzenia, s chorobným nálezom v moči
      ľahkého stupňa (diskrétna proteinúria,
      bakteriúria, mikroskopická hematúria)
      
  3.   Postihnutie funkcie obličiek s obmedzením  
      funkcie (bez ohľadu na etiológiu
      poškodenia)
      
      a) ľahkého stupňa (hraničné hodnoty        10 - 20
       kreatinínu a urey, ľahké zníženie
       glomerulárnej filtrácie, zníženie
       tubulárnej filtrácie, zníženie
       resorpčnej funkcie, žiadna retencia
       katabolitov)
      b) stredne ťažkého stupňa (mierne zníženie    30 - 40
       filtračnej a resorpčnej funkcie
       obličiek, mierna až výrazná retencia
       katabolitov, mierne klinické príznaky
       nedostatočnosti obličiek, anémia,
       osteopatia)
      c) ťažkého stupňa (prítomnosť klinických     60 - 70
       príznakov nedostatočnosti obličiek
       zvládnuteľné konzervatívnym liečebným
       postupom)
      d) úplné zlyhanie obličiek             80
      
  4.   Strata alebo výpad funkcie jednej obličky      20
      pri zdravej druhej obličke
      
  5.   Strata alebo výpad funkcie jednej obličky  
      s obmedzením funkcie druhej obličky
      
      a) ľahkého stupňa                 25 - 35
      b) stredného stupňa                50 - 60
      c) ťažkého stupňa (výrazná alterácia       70 - 80
       celkového stavu, obmedzenie výkonnosti
       organizmu)
      
  6.   Stavy liečené umelou obličkou (dialýzou)     40 - 80
      s prihliadnutím na prítomné komplikácie
      
  7.   Zhubný nádor obličky             
      
      a) počas onkologickej liečby           70 - 80
      b) po dosiahnutí stabilizácie zdravotného     30 - 50
       stavu (spravidla po dvoch rokoch)
      c) neliečiteľné formy                90
      
  8.   Stav po transplantácii obličky        
      
      a) do stabilizácie zdravotného stavu        70
       (spravidla jeden rok)
      b) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 60
       s prihliadnutím na pretrvávajúcu funkčnú
       poruchu a prípadné komplikácie

ODDIEL B – CHOROBY MOČOVÝCH CIEST
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Chronický zápal močových ciest           5-10
      
  2.   Poruchy vyprázdňovania močového mechúra      15 - 25
      
  3.   Zhubný nádor močového mechúra         
      
      a) po odstránení v ranom štádiu          30 - 40
       (T1-2 N0 M0)
      b) po odstránení v neskorých štádiách,      70 - 80
       počas onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
       (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy                90
      
  4.   Inkontinencia moču              
      
      a) stresová inkontinencia I. stupňa        10 - 15
       (odchod moču pri zaťažení)
      b) stresová inkontinencia II. stupňa       30 - 40
      c) úplná inkontinencia moču s prihliadnutím    60 - 70
       na etiológiu, riešená permanentným
       katétrom
      
  5.   Umelý vývod moču (bez porúch obličkových   
      funkcií)
      
      a) do čreva                    40 - 50
      b) navonok (extraabdominálne)           40 - 70
      c) kontinentná náhrada močového mechúra      40 - 70
      
  6.   Chronická píšťala (fistula) tráviaceho,    
      močového a pohlavného ústrojenstva
      
      a) chronická píšťala s trvalou miernou      20 - 40
       sekréciou
      b) chronická píšťala s trvalou sekréciou     60 - 80
       (stolice alebo hnisavou), s vplyvom
       na celkový stav organizmu

KAPITOLA XII
– CHOROBY MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
------------------------------------------------------------------------
  1.   Choroby mužských pohlavných orgánov,       10 - 20
      dlhotrvajúce zápalové procesy spojené
      s poruchami močenia
      
  2.   Zhubný nádor penisu             
      
      a) po odstránení v ranom štádiu         30 - 40
        (T1-2 N0 M0)
      b) po odstránení v neskorých štádiách,      70 - 80
        počas onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy               90
      
  3.   Zhubný nádor semenníka           
      
      a) po odstránení lokalizovaného seminómu     30 - 40
        alebo lokalizovaného zhubného teratómu
        bez postihnutia uzlín (T1-3 N0 M0)
      b) po odstránení v pokročilých štádiách,     70 - 80
        počas onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy               90
      
  4.   Chronické zápaly prostaty a adenómy       10 - 20
      prostaty s trvalými poruchami močenia
      a stavy po operáciách
      
  5.   Zhubný nádor prostaty            
      
      a) po odstránení vo včasnom štádiu        30 - 40
        (T1-2 N0 M0)
      b) počas uroonkologickej liečby         70 - 80
        pokročilého štádia
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy               90

KAPITOLA XIII
– CHOROBY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Choroby prsníka (zápalové ochorenia,        10
      benígne nádory, kozmetické záležitosti)
      
      Posudkové hľadisko:             
      Pri posudzovaní miery poklesu schopnosti
      zárobkovej činnosti sa prihliada
      na prípadné obmedzenie funkcie v ramennom
      kĺbe ako následok operácie (napr. lymfedém,
      defekty svalov)
      
  2.   Zhubný nádor prsníka             
      
      a) po odstránení v štádiu I (T1 N0 M0)      30 - 40
        alebo po parciálnej resekcii
      b) po odstránení v štádiu II (T2 N1 M0)     50 - 70
      c) po odstránení v pokročilých štádiách -    75 - 80
        po odstránení prsníka s exenteráciou
        axily, počas onkologickej liečby
      d) neliečiteľné formy                90
      e) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      
  3.   Stav po odstránení maternice pre nezhubný      10
      nádor, endometriózu a pod.
      
  4.   Zhubný nádor maternice (výnimka: carcinoma  
      in situ)
      
      a) po odstránení nádoru tela alebo krčka     30 - 40
        maternice vo FIGO--štádiu Ia a Ib
        (T1NX M0)
      b) po odstránení nádoru vo FIGO-štádiu II    50 - 70
        (T2 NX M0)
      c) po odstránení nádoru v pokročilom       75 - 80
        štádiu, počas onkologickej liečby
      d) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      e) neliečiteľné formy                90
      
  5.   Strata vaječníkov pre zápalové ochorenia,      10
      nezhubný nádor
      
  6.   Zhubný nádor vaječníka            
      
      a) po odstránení vo FIGO-štádiu Ia a Ib     30 - 40
        (T1 NX M0)
      b) po odstránení v pokročilých štádiách,     70 - 80
        počas onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy                90
      
  7.   Chronický alebo často sa opakujúci zápal   
      vaječníkov, závesového aparátu maternice
      alebo maternice
      
      a) ľahkého stupňa                  5
      b) stredného stupňa                 10
      c) ťažkého stupňa, recidivujúce akútne       15
        výtoky viackrát do roka, s rozsiahlym
        palpačným nálezom, nutnosťou opakovanej
        ATB terapie, s recidivujúcou močovou
        infekciou, poruchami močenia
      
  8.   Endometrióza ťažkého stupňa             20
      
  9.   Pokles steny pošvy, prolaps pošvy alebo   
      maternice
      
      a) bez inkontinencie alebo so stresovou       10
        inkontinenciou I. stupňa
      b) s občasnou inkontinenciou moču        30 - 40
      c) s úplnou inkontinenciou moču,         70 - 80
        s prihliadnutím na etiológiu
        a možnosť riešenia permanentným katétrom
      
  10.   Stav po plastickej operácii svalov      
      panvového dna
      
      a) s dobrým operačným efektom            10
      b) s funkčným oslabením svalov panvového     20 - 25
        dna s obmedzením výkonnosti organizmu,
        bez inkontinencie moču
      
  11.   Craurosis vulvae so sekundárnymi zmenami,    20 - 25
      vredmi, ekzémami, jazvami
      
  12.   Zhubný nádor pošvy (s výnimkou carcinoma   
      in situ)
      
      a) po odstránení vo FIGO-štádiu I        30 - 40
        (T1 N0 M0)
      b) po odstránení v pokročilých štádiách,     70 - 80
        počas onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy                90
      
  13.   Zhubný nádor vonkajších rodidiel       
      (s výnimkou carcinoma in situ)
      
      a) po odstránení vo FIGO-štádiu I a II      30 - 40
        (T1-2 N0 M0)
      b) po odstránení v pokročilých štádiách,     70 - 80
        počas onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy                90

KAPITOLA XIV
– CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO VÄZIVA
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí podľa lokalizácie procesu, vplyvu na celkový stav organizmu, prítomnosť sprievodných
príznakov, pohotovosti na recidívy, prípadne na prechod do chronicity. Prihliada
sa na sprievodné orgánové alebo systémové zmeny, infekčné komplikácie, vplyv na obmedzenie
pohybu a pod.
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Infekcie kože a podkožného väziva      
      (chronické pyodermie)
      
      a) ohraničené procesy alebo mierne        10 - 15
        rozšírené do okolia
      b) výrazné prejavy s vplyvom na celkový     30 - 40
        stav organizmu
      c) rozsiahle, dlhodobé aktívne formy       50 - 60
        odolávajúce liečbe so znížením
        celkovej výkonnosti organizmu
      d) formy s nepriaznivým priebehom        70 - 80
        (septické stavy)
      
  2.   Pľuzgierové - kožné ochorenia        
      (pemfigus, pemfigoid)
      
      a) ohraničené procesy alebo mierne        10 - 15
        rozšírené do okolia
      b) výrazné prejavy s vplyvom na celý       30 - 40
        organizmus
      c) rozsiahle, dlhodobé aktívne formy       50 - 60
        odolávajúce liečbe s podstatným
        znížením výkonnosti organizmu
      d) formy s nepriaznivým priebehom        70 - 80
        (septické stavy)
      
  3.   Dermatitis, ekzém a erytrodermia       
      
      a) ohraničené prejavy (predilekčné miesta),    5-15
        stabilizované formy, zriedkavé
        exacerbácie
      b) výrazné prejavy s častými exacerbáciami    25 - 35
        alebo generalizované stabilizované formy
      c) rozsiahle, dlhodobo aktívne formy       50 - 60
        odolávajúce liečbe so zníženou
        výkonnosťou organizmu
      d) formy trvalo aktívne, s nepriaznivým       70
        priebehom
      
  4.   Papuloskvamózne ochorenie (psoriáza,     
      parapsoriáza, lichen)
      
      a) ohraničené formy, intenzita procesu       5-15
        malá, zriedkavé exacerbácie alebo formy
        rozšírené, stabilizované, s dlhodobými
        remisiami
      b) výrazné prejavy, časté exacerbácie alebo   25 - 35
        generalizované formy s dlhodobými
        remisiami
      c) rozsiahle, dlhodobo aktívne formy       40 - 60
        odolávajúce liečbe s podstatným
        znížením výkonnosti organizmu
      d) formy s nepriaznivým priebehom alebo       70
        so závažným aktívnym kĺbovým postihnutím
      
  5.   Urtikária a erytém              
      
      a) urtikárie často recidivujúce           5
      b) angioedém, často recidivujúci,          5
        bez trvalých somatických následkov
      c) angioedém trvalého charakteru,        25 - 40
        so závažnými reziduálnymi následkami,
        obmedzujúcimi celkovú výkonnosť
        organizmu (pretrvávajúce lymfedémy,
        poruchy trofiky s postihnutím
        pohyblivosti kĺbov)
      
  6.   Ochorenia kože a podkožného väziva spojené  
      so žiarením (chronické expozície, choroby
      z mechanických, termických, fyzikálnych
      vplyvov, choroby z radiácie)
      
      a) ohraničené procesy, mierne rozšírené,      15
        stabilizované formy, zriedkavé
        exacerbácie
      b) výrazné prejavy na exponovaných častiach   25 - 35
        tela alebo generalizované stabilizované
        formy, zriedkavé exacerbácie
      c) generalizované prejavy alebo formy      40 - 60
        s nepriaznivým priebehom a nepriaznivou
        lokalizáciou
      d) formy s nepriaznivým priebehom          70
        (napr. nekrotické zmeny)
      
  7.   Choroby kožných adnex (ochorenie nechtov,  
      alopécia, acne rosacea a pod.)
      
  7.1.   Postihnutie všetkých nechtov, s porušením    10 - 20
      nechtových platničiek
      
  7.2.   Alopécia bez ohľadu na etiológiu         10 - 20
      
  7.3.   Acne vulgaris ťažkého stupňa           10 - 20
      
  7.4.   Acne conglobata s celkovým vplyvom        40 - 60
      na organizmus (febrilné stavy, artralgie,
      tvorba fistúl, obmedzenie pohyblivosti)
      
  8.   Iné choroby kože a podkožného väziva        5
      (vitiligo, poruchy pigmentácie)
      
  9.   Zhubné nádory kože              
      
      a) po odstránení melanómu v štádiu Ia      20 - 30
        (T1 N0 M0)
      b) po odstránení zhubných nádorov        50 - 60
        v štádiách (T1-2 N0-2 M0)
          c) po odstránení v pokročilých štádiách,     70 - 80
        počas onkologickej liečby
      d) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      e) neliečiteľné formy                90

KAPITOLA XV
– CHOROBY PODPORNÉHO A POHYBOVÉHO APARÁTU
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí podľa funkčného postihnutia (postihnutia pohybu v kĺboch v súvislosti so
záťažou na príslušný kĺb) a vplyvu na ostatné systémy a orgány. Pri zistení pohybových
a degeneratívnych zmien treba porovnať, či ich rozsah a výskyt presahujú zmeny typické
pre porovnateľnú vekovú kategóriu. Samotné röntgenologicky zistené degeneratívne
zmeny nezapríčiňujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti, rovnako ako skutočnosť,
či bola vykonaná operácia na končatine alebo na chrbtici, alebo súvislosť s úrazom.
Pri chronických zápaloch kĺbov treba prihliadnuť popri poruche funkcie tiež na aktivitu
chorobného procesu. Pri celkovej osteoporóze či osteomalácii (napr. pri hormonálnych
poruchách, gastrointestinálnych resorpčných poruchách, pri poškodení obličiek) je
miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti závislá od rozsahu a stupňa patologických
zmien skeletu a z nich vyplývajúcej poruchy funkcie. Miera poklesu schopnosti zárobkovej
činnosti pri poraneniach svalov a šliach sa určí podľa miery funkčnej poruchy, podľa
postihnutia krvného a lymfatického systému. Pri poraneniach fascie sa môžu objaviť
ruptúry svalov, ktoré sú však len zriedkavo príčinou poklesu schopnosti zárobkovej
činnosti.
ODDIEL A – ARTROPATIE A INÉ CHOROBY KĹBOV
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.  Infekčná artropatia, zápalová polyartropatia,  
     reaktívne artritídy, metabolické artropatie
     
     a) ľahké formy, zriedka recidivujúce,        10 - 15
      s miernou poruchou funkcie postihnutého
      kĺbu, s opakovanými subjektívnymi
      ťažkosťami, ak je záťažou len dlhé státie
      a chôdza, resp. schopnosť zaťaženia
      končatiny
     b) dlhotrvajúce neprogredujúce formy, občas     25 - 35
      recidivujúce, s poruchou funkcie
      (obmedzenie funkcie kĺbu o 1/3),
      so subjektívnymi ťažkosťami, stacionárnym
      röntgenologickým nálezom, prípadne
      s dôkazom laboratórnych pozitívnych
      zápalových parametrov, s postihnutím
      jedného alebo viacerých kĺbov s výrazným
      obmedzením výkonnosti organizmu
     c) ťažké formy, trvale aktívne, progredujúce,    60 - 80
      liečbou ťažko ovplyvniteľné,
      s deštruktívnym röntgenologickým nálezom,
      postihujúce viacero kĺbov

ODDIEL B – OSTEOPATIA A CHONDROPATIA
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.  Osteoporóza (bez ohľadu na etiológiu),     
     osteomalácia,     osteopatia, iné metabolické
     ochorenia chrbtice a kĺbov
     
     a) ľahká forma - metabolické ochorenie kostí    10 - 15
      zvyšujúce riziko zlomenín a ovplyvňujúce
      výkonnosť organizmu, osteoporóza stanovená
      denzitometrickým vyšetrením, T-skóre
      do -2,5
     b) stredne ťažká forma osteoporózy a iné      35 - 45
      metabolické ochorenia kostí s prítomnosťou
      jedného alebo viacerých zlomenín stavcov
      s následným obmedzením pohyblivosti,
      vplyvom na statiku chrbtice, občasnými
      prejavmi nervového a svalového dráždenia,
      slabosťou svalového korzetu, s podstatným
      poklesom výkonnosti a značným ovplyvnením
      pohyblivosti, T-skóre nad -2,5
     c) ťažká forma osteoporózy (T-skóre nad       60 - 70
      -4,0 so zvýšenou lámavosťou kostí
      a s patologickými zlomeninami, ťažká
      deformácia chrbtice a dlhých kostí)
      a iných metabolických ochorení kostí
      s prítomnými viacerými zlomeninami stavcov
      s následným ťažkým obmedzením
      pohyblivosti, s výraznými deformitami
      chrbtice s vplyvom na statiku,
      pretrvávajúcimi alebo častými prejavmi
      nervového a svalového dráždenia, slabosťou
      svalového korzetu, bez ohľadu na T-skóre
     
  2.  Sudeckova dystrofia               
     
     a) mierna forma                   15 - 25
     b) ťažká forma alebo nepriaznivá lokalizácia    35 - 45
     
     Posudkové hľadisko:               
     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
     sa určí podľa stupňa, rozsahu funkčnej
     poruchy a lokalizácie procesu.
     
  3.  Chronická osteomyelitída            
     
     a) ľahkého stupňa (lokalizovaná, s nepatrnou    10 - 20
      aktivitou procesu, drobné hnisanie
      vo fistule)
     b) stredného stupňa (mierna trvalá sekrécia     35 - 45
      z fistuly, známky aktivity v laboratórnych
      nálezoch)
     c) ťažkého stupňa (časté ataky s horúčkou,     60 - 80
      zreteľná infiltrácia mäkkých častí,
      hnisanie a vylučovanie sekvestrov, známky
      aktivity v laboratórnych nálezoch)
      s alteráciou celkového stavu
     
                             
     Posudkové hľadisko:
     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
     sa určí podľa funkčného postihnutia
     vyplývajúceho z lokalizácie, rozsahu
     a aktivity procesu s jej účinkami na celkový
     stav a prípadné následné choroby
     (napr.anémiu,amyloidózu).
     
  4.  Chondrodystrofia                
     
     a) telesná výška (malý vzrast) nedosahuje      40 - 50
      120 cm
     b) s ťažkými deformáciami končatín, hrudníka    70 - 80
      a obmedzením výkonnosti organizmu,
      zníženou pohyblivosťou, poruchami
      ventilácie; telesná výška do 100 cm

ODDIEL C – INÉ CHOROBY MÄKKÉHO TKANIVA, SYNOVIÁLNEJ BLANY A ŠĽACHY
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Iné ochorenia mäkkého tkaniva, synoviálnej   
     blany a šľachy
     
     a) ľahké formy, zriedka recidivujúce,       10 - 15
       s miernou poruchou funkcie postihnutého
       systému, s opakovanými subjektívnymi
       ťažkosťami, pri záťaži v stoji
       a pri chôdzi, ak je obmedzená pohyblivosť
       končatín pri záťaži
     b) dlhotrvajúce neprogredujúce formy, občas    25 - 35
       recidivujúce, s menšou poruchou funkcie
       kĺbu (obmedzenie funkcie o 1/3),
       so značnými subjektívnymi ťažkosťami,
       stacionárnym röntgenovým nálezom,
       prípadne s občasným laboratórnym
       zápalovým nálezom s postihnutím jedného
       kĺbu i viacerých kĺbov, s výrazným
       obmedzením výkonnosti organizmu
     c) ťažké formy, neovplyvniteľné liečbou,      60 - 80
       trvale aktívne, progredujúce, s výraznými
       deštruktívnymi röntgenovými zmenami
       a ťažkou poruchou funkcie, postihujúce
       niekoľko kĺbov

ODDIEL D – CHOROBY SVALOV
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí podľa poruchy funkcie svalov na jednotlivých končatinách a na trupe – analogicky
k nasledujúcim uvedeným pohybovým obmedzeniam a obrnám. Samotné postihnutie svalov
(bez ohľadu na etiológiu), ak nemá vplyv na výkonnosť organizmu a pracovné zaradenie,
posudkovo sa nehodnotí. Treba prihliadnuť aj na zvláštne poruchy, ako sú nedostatočné
telesné proporcie (napr. chondrodystrofia), deformácie končatín, poruchy kĺbových
funkcií, svalových funkcií a statiky, neurologické poruchy. Taktiež treba vziať do
úvahy stupeň adaptácie a kompenzácie poruchy.
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Svalové dystrofie, myopatie, spinálne svalové 
     atrofie a príbuzné syndrómy, myozitídy,
     systémové ochorenia spojivového tkaniva
     (lupus erytematosus, dermatomyozitída,
     systémová skleróza - Behcetova choroba,
     Sjögrenov syndróm, sklerodermia aostatné)
     
     a) ľahké poruchy s miernou či lokálnou        30 - 40
       atrofiou, dystrofiou a s obmedzením
       len pri dlhom státí a chôdzi
     b) stredne závažné poruchy s podstatným       60 - 70
       obmedzením pohyblivosti a obmedzením
       výkonnosti organizmu
     c) ťažké poruchy s ťažkým obmedzením         80 - 90
       pohyblivosti
     
     Posudkové hľadisko:              
     Miera poklesu zárobkovej činnosti sa určí
     bez ohľadu na etiológiu ochorenia, s ohľadom
     na výslednú poruchu funkcie, pohyblivosti
     a výkonnosti.
     
  2.   Syndrómy svalovej paralýzy, myastenia gravis  
     
     a) okulálna forma                  20 - 30
     b) okulobulbárna (anartria, dysfónia,        60 - 80
       regurgitácia tekutín nosom, diplópia)
     c) mierna generalizovaná forma            30 - 40
       (stabilizovaná imunosupresívnou liečbou
       a po tymektómii)
     d) ťažká generalizovaná forma (s dysartriou,     60 - 80
       dysfágiou, prehĺtacie ťažkosti,
       s postihnutím celého kostrového svalstva,
       stav po tymektómii, časté exacerbácie
       napriek imunosupresívnej liečbe)

ODDIEL E – DORZOPATIA, DEFORMUJÚCA DORZOPATIA A SPONDYLOPATIA
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Stavy po zlomeninách tŕňových výbežkov        10
     alebo priečnych výbežkov stavcov
     
  2.   Stavy po zlomenine tela stavca,        
     vrodené chyby
     
     a) bez účinku na statiku               10
     b) s miernym účinkom na statiku,           20
       s deformáciou chrbtice, príznaky
       v stoji a pri chôdzi
     c) s výrazným účinkom na statiku          30 - 40
       (s obmedzením pohybu v danom úseku),
       s deformáciou, občasnými prejavmi
       svalového a nervového dráždenia,
       slabosťou svalového korzetu
     
  3.   Degeneratívne zmeny na chrbtici        
     a medzistavcových platničkách
     
     a) bez účinku na statiku               10
     b) s miernym funkčným postihnutím,         20 - 35
       s prejavmi nervového a svalového
       dráždenia (napr. syndróm
       cervikokraniálny, cervikobrachiálny,
       lumbálny, lumbosakrálny a syndróm
       sakroiliakálneho skĺbenia blokády
       stavcov), slabosť svalového korzetu,
       obmedzenie pohybu v postihnutom úseku
     c) s trvalým ťažkým postihnutím funkcie      40 - 50
       a často recidivujúcimi, dlhotrvajúcimi
       prejavmi dráždenia nervov a svalov,
       s ťažkou poruchou statiky a dynamiky
       chrbtice, s výraznou poruchou svalového
       korzetu
     
  4.   Stavy po operácii chrbtice a medzistavcových  
     platničiek, stavy po úraze chrbtice
     
     a) s miernym reziduálnym funkčným nálezom     10 - 20
     b) často recidivujúce prejavy nervového      35 - 45
       a svalového dráždenia, slabosť svalového
       korzetu chrbta s podstatným obmedzením
       celkovej výkonnosti organizmu
     c) s nepriaznivým reziduálnym funkčným       70 - 80
       nálezom a trvalými prejavmi dráždenia
       nervov, s parézami a so svalovými
       atrofiami a poruchou funkcie zvieračov
     
  5.   Ostatné postihnutia chrbtice (vrodené alebo  
     získané deformácie) s poruchou funkcie
     
     a) ľahkého stupňa                       10
     b) stredného stupňa (napr. vo viacerých      35 - 45
       pohybových segmentoch vyjadreným
       obmedzením až stuhnutím chrbtice,
       pri skolióze 40 - 75 stupňov
       pri klinových stavcoch, motýlikovitých
       stavcoch, pri fixovanom okrúhlom chrbte
       s tvorbou gibbusu)
     c) ťažkého stupňa (napr. stuhnutie viacerých    60 - 70
       stavcov chrbtice, používanie trupovej
       ortézy, ktorá zahŕňa tri časti chrbtice,
       extrémne skoliózy s otočným sklzom,
       spondylolistéza so sklzom o 2/3 tela
       stavca)
     
  6.   Scheuermannova choroba             
     
     a) s ťažkou poruchou funkcie (akútny stav)      20
     b) po stabilizácii zdravotného stavu         10
       (spravidla po piatich rokoch)
     
  7.   Bechterevova choroba (ankylozujúca       
     spondylartritída)
     
     a) ľahkého stupňa                 20 - 30
     b) stredného stupňa - IV. stupeň (súčasné     40 - 50
       stuhnutie niekoľkých častí chrbtice
       a periférnych kĺbov alebo bedrových kĺbov
       s pretrvávajúcou klinickou aktivitou
       a progresiou napriek liečbe, bez ohľadu
       na stupeň postihnutia chrbtice)
     c) ťažkého stupňa - V. stupeň so stuhnutím     60 - 80
       viacerých úsekov chrbtice alebo veľkých
       kĺbov, s poruchami ventilácie
     
     Posudkové hľadisko:              
     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
     sa určí podľa priebehu, aktivity a funkčných
     porúch chrbtice, potvrdených rtg.
     diagnostikou chrbtice.

ODDIEL F – STAVY PO ÚRAZOCH
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Stavy po zlomeninách kostí lebky (stavy    
     po kraniocerebrálnych poraneniach)
     
     a) bez postihnutia mozgových funkcií         5-10
     b) ľahká porucha mozgových funkcií         15 - 20
     c) stredne ťažká porucha mozgových funkcií     30 - 40
     d) ťažká porucha s podstatným obmedzením      50 - 75
       celkovej výkonnosti
     e) ťažká porucha narušujúca integritu       80 - 100
       mozgových funkcií
     
  2.   Stavy po zlomeninách čeľuste          
     
     zle zahojené, s defektom, s ovplyvnením      10 - 20
     inervácie, žuvania, mimiky, hlasu
     
  3.   Stavy po zlomeninách skeletu hrudníka     
     
 3.1.  Stavy po úrazoch hrudníka, sériové zlomeniny  
     rebier, zlomeniny sterna so závažným
     obmedzením pohybu hrudníka a hrudnej steny,
     podľa stupňa poruchy pľúcnych funkcií
     a srdcovej činnosti
     
     Posudkové hľadisko:              
     Miera poklesu zárobkovej činnosti sa určí
     podľa stupňa poruchy uvedenej v kapitole
     VIII oddiele B položke 5 a v kapitole IX
     oddiele A položke 1.
     
 3.2.  Následné stavy bez poruchy pľúcnych funkcií      10
     a srdcovej činnosti
     
  4.   Stavy po úrazoch panvy, zlomeninách      
     panvových kostí a symfýzy, stavy
     po zlomeninách krížovej kosti a kostrče
     
     a) ľahképoruchy obmedzujúce dlhé státie      10 - 15
       a chôdzu, s miernymi subjektívnymi
       ťažkosťami
     b) stredne ťažké poruchy statiky a dynamiky    30 - 40
       chrbtice a dolných končatín
     c) ťažké poruchy pohybu, s trvalým dráždením    70 - 80
       nervov, poruchou funkcie zvieračov,
       so závažnými parézami a svalovými
       atrofiami
     
     Posudkové hľadisko:              
     Porušenie celistvosti panvového pletenca
     s poruchou statiky a dynamiky chrbtice,
     funkcie dolných končatín sa posúdi podľa
     zostávajúcich porúch.

ODDIEL G – POSTIHNUTIE KONČATÍN
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí podľa rozsahu a straty častí končatín po poranení, vrodených alebo získaných
chýb, zostávajúcich následkov po operáciách a úrazoch, zápalových a degeneratívnych
ochoreniach. Pri určovaní miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri posudzovaní
postihnutia horných končatín treba vychádzať z postihnutia dominantnej končatiny.
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri amputačných stratách vychádza z
funkcie kýpťov a susedných kĺbov.
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
--------------------------------------------------------------------------
  1.   Aseptické nekrózy               
      
      Posudkové hľadisko:
      Po aktívnom štádiu sa miera poklesu
      schopnosti zárobkovej činnosti určí podľa
      pretrvávajúcej funkčnej poruchy
      na postihnutom kĺbe končatiny.
      
  2.   Strata oboch horných končatín od zápästí      75 - 80
      a vyššie
      
  3.   Strata jednej hornej a jednej dolnej        75 - 80
      končatiny
      
  4.   Strata jednej hornej končatiny v ramennom   
      kĺbe alebo krátky kýpeť ramena
      
      a) na dominantnej končatine             75 - 80
      b) na nedominantnej končatine            50 - 70
      c) s menej rozsiahlymi amputačnými stratami     40 - 60
       hornej končatiny
      
  5.   Stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivej polohe  
      pri dobre pohyblivom ramennom pletenci
      
      a) na nedominantnej                 15 - 25
      b) na dominantnej                  25 - 35
      
  6.   Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu     
      
      a) na nedominantnej                 10 - 15
      b) na dominantnej                  15 - 25
      
  7.   Habituálne vykĺbenie ramena          
      
      a) ojedinelé vykĺbenie                10
      b) častejšie vykĺbenie (alebo vykývaný kĺb)  
       s obmedzením výkonnosti končatiny
       1. na nedominantnej               15 - 20
       2. na dominantnej                20 - 30
      c) vykĺbenia sternoklavikulárne alebo        15 - 20
       akromioklavikulárne s obmedzením funkcie
       končatiny
      
  8.   Pseudoartróza kľúčnej kosti             5-10
      
  9.   Stav po zlomenine ramennej kosti zhojenej   
      v nepriaznivom postavení so značným
      obmedzením funkcie končatiny (stavy
      po vykonanej endoprotéze ramenného kĺbu,
      s obmedzením pohyblivosti kĺbu)
      
      a) na nedominantnej                 20 - 30
      b) na dominantnej                  30 - 40
      
  10.   Chronická radiálna a ulnárna epikondylitída  
      s poruchou funkcie končatiny pri záťaži
      (s ľahkým postihnutím motorickej inervácie
      a poruchami cievneho zásobenia)
      
      a) postihnutie jednej končatiny           10 - 15
      b) postihnutie oboch končatín            20 - 25
      
  11.   Stuhnutie v lakťovom kĺbe           
      
      a) v priaznivom postavení           
       1. na nedominantnej               25 - 35
       2. na dominantnej                35 - 45
      b) v nepriaznivom postavení          
       1. na nedominantnej                45
       2. na dominantnej                45 - 50
      
  12.   Obmedzenie pohyblivosti v lakťovom kĺbe    
      
      a) ľahkého stupňa, pri voľnej rotačnej        10
       pohyblivosti predlaktia
      b) ťažšieho stupňa (vrátane obmedzenia     
       rotačnej pohyblivosti predlaktia)
       1. na nedominantnej               20 - 25
       2. na dominantnej                25 - 35
      
  13.   Izolované obmedzenie rotačnej pohyblivosti   
      predlaktia
      
      a) v priaznivom postavení (stredné pronačné  
       postavenie)
       1. na nedominantnej                10
       2. na dominantnej                 20
      b) v nepriaznivom postavení          
       1. na nedominantnej                20
       2. na dominantnej                 30
      
  14.   Vykývaný lakťový kĺb              
      
      a) na nedominantnej                  20
      b) na dominantnej                   30
      
  15.   Pseudoartróza predlaktia            
      
      a) na nedominantnej                 20 - 30
      b) na dominantnej                  35 - 45
      
  16.   Stav po zlomenine vretennej kosti a lakťové     10 - 15
      zahojenie s ľahkou dislokáciou
      
  17.   Stav po zlomenine kosti/kostí predlaktia    
      (vretennej a lakťovej) zhojené s dislokáciou
      a s poruchou funkcie susedných kĺbov
      
      a) na nedominantnej                 25 - 35
      b) na dominantnej                  35 - 45
      
  18.   Stuhnutie zápästného kĺbu           
      
      a) v priaznivom postavení               10
       (ľahká dorzálna extenzia)
      b) v nepriaznivom postavení          
       1. na nedominantnej                15
       2. na dominantnej                 25
      
  19.   Obmedzenie pohybu v zápästnom kĺbe       
      
      a) nepatrného stupňa              
       1. na nedominantnej                 5
       2. na dominantnej                 10
      b) závažnejšieho stupňa            
       1. na nedominantnej                10
       2. na dominantnej                 20
      
  20.   Zle zahojené alebo nezahojené zlomeniny    
      zápästných kostí, jednej záprstnej kosti
      alebo viacerých záprstných kostí s poruchou
      funkcie ruky
      
      a) na nedominantnej                 10 - 30
      b) na dominantnej                  35 - 45
      
  21.   Stuhnutie kĺbov palca na ruke v priaznivom   
      postavení
      
      a) na nedominantnej                  5
      b) na dominantnej                   15
  22.   Stuhnutie jedného prsta            
      
      a) na nedominantnej                  5
      b) na dominantnej                   10
      
  23.   Strata koncového článku a polovice základného 
      článku palca ruky
      
          a) na nedominantnej                  5
      b) na dominantnej                   15
      
  24.   Strata všetkých článkov palca             25
      na dominantnej ruke
      
  25.   Strata jedného prsta ruky (okrem palca)       10 -15
      
  26.   Strata troch prstov ruky II + III + IV     
      
      a) dominantnej končatiny               25
      b) nedominantnej končatiny              20
      
  27.   Strata všetkých desiatich prstov          70 - 80
      na oboch rukách
      
  28.   Strata úchopovej schopnosti ruky        
      
      a) na nedominantnej                  50
      b) na dominantnej                  60 - 70
      
  29.   Nervové poškodenie               
      
 29.1.  Nervové poškodenie hornej končatiny         60 - 70
      - plexus brachialis
      
 29.2.  Poškodenie hornej časti plexus brachialis      40 - 50
      
 29.3.  Poškodenie dolnej časti plexus brachialis      50 - 60
      
 29.4.  Nervus axillaris                  20 - 25
      
 29.5.  Nervus radialis, celý nerv             25 - 35
      
 29.6.  Nervus radialis - stredná časť alebo        10 - 20
      dolná časť
      
 29.7.  Nervus ulnaris - horná časť alebo dolná časť    25 - 35
      
 29.8.  Nervus medianus - horná časť            25 - 35
      
 29.9.  Nervus medianus - dolná časť             30
      
 29.10.  Nervus radialis a nervus axillaris         35 - 45
      
 29.11.  Nervus radialis a nervus ulnaris          35 - 45
      
 29.12.  Nervus radialis a nervus medianus          35 - 45
      
 29.13.  Nervus radialis, ulnaris a medianus         40 - 50
      v oblasti predlaktia
      
  30.   Strata oboch dolných končatín            75 - 80
      v predkolení a vyššie
      
  31.   Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom      60 - 75
      kĺbe alebo s veľmi krátkym kýpťom stehna
      
  32.   Strata jednej dolnej končatiny v stehne       50 - 60
      
  33.   Strata jednej dolnej končatiny         
      
      a) v predkolení                   45 - 50
      b) v priehlavku alebo v Chopartovom kĺbe      40 - 45
      
  34.   Strata palca nohy so stratou hlavičky I.      10 - 20
      priehlavkovej kosti alebo strata iného prsta
      
  35.   Strata II. - V. prsta alebo I. - III.        15 - 20
      prsta nohy
      
  36.   Strata všetkých prstov jednej nohy         20 - 30
      
  37.   Strata všetkých prstov oboch nôh          30 - 60
      podľa stavu kýpťa
      
  38.   Stuhnutie oboch bedrových kĺbov           70 - 80
      v nepriaznivom postavení
      
  39.   Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v priaznivom    30 - 45
      postavení (flexia 20 stupňov, vonkajšia
      rotácia 20 stupňov, stredné postavenie medzi
      abdukciou a addukciou)
      
  40.   Stuhnutie jedného bedrového kĺbu          50 - 60
      v nepriaznivom postavení
      
  41.   Obmedzenie pohybu bedrových kĺbov       
      
 41.1.  Ľahkého stupňa                 
                                 10
      a) jednostranné
      b) obojstranné                    20
      
 41.2.  Stredného stupňa                
      
      a) jednostranné                   20 - 25
      b) obojstranné                   40 - 45
 41.3.  Ťažkého stupňa                 
      
      a) jednostranné                   40 - 50
      b) obojstranné                   70 - 75
      
  42.   Pseudoartróza kŕčka stehennej kosti         50 - 60
      
  43.   Stavy po zlomenine stehennej kosti       
      (kŕčka, diafýzy, epikondylu) liečené
      konzervatívne aj osteosyntézou, príp.
      endoprotézou
                                20 - 30
      a) pri dobrej funkcii končatiny
      b) s porušenou funkciou končatiny          45 - 60
       (výrazná deformácia, svalová atrofia,
       porucha motorickej inervácie, skrátenie
       o 4 cm a viac)
      
  44.   Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového,   
      kolenného kĺbu
      
 44.1.  Jednostranná (totálna endoprotéza)         35 - 45
      
 44.2.  Obojstranná (totálna endoprotéza)       
      
      a) bez funkčného obmedzenia pohybu         45 - 55
      b) so závažným obmedzením pohybu          60 - 75
                             
      Posudkové hľadisko:
      Pri endoprotézach kĺbov je miera poklesu
      schopnosti zárobkovej činnosti závislá od
      pretrvávajúcej poruchy pohyblivosti a vplyvu
      záťaže na končatinu (napr. porucha motorickej
      inervácie, výrazná svalová atrofia, skrátenie
      končatiny viac ako o 4 cm ).
      
  45.   Stuhnutie oboch kolenných kĺbov           70 - 80
      
  46.   Stuhnutie jedného kolenného kĺbu        
      
      a) v priaznivom postavení              40 - 45
       (ohnutie približne 10 stupňov)
      b) v nepriaznivom postavení             50 - 60
      
  47.   Uvoľnenie väzivového aparátu kolena      
      
      a) svalovo kompenzovateľné             10 - 20
      b) vyžadujúce spevnenie podporným aparátom     25 - 35
       podľa postavenia a osovej odchýlky
       a porušenie funkcie končatiny
      c) nestabilné koleno s pretrvávajúcou        40 - 50
       instabilitou aj pri používaní podporného
       aparátu, resp. použitia pevných ortéz
      
  48.   Trvalé následky po vybratí menisku       
      
      a) pri dobrej stabilite a rozsahu pohybu       10
      b) pri stredne ťažkej poruche            20 - 30
      c) pri ťažkej poruche funkcie kolenného kĺbu    30 - 45
      
  49.   Zlomenina pately nezhojená, s obmedzenou      30 - 40
      extenziou kolena, neistou chôdzou, nutnosťou
      používania podporného aparátu
      
  50.   Obmedzenie pohybu v oboch kolenných kĺboch   
      
      a) ľahkého stupňa                   10
      b) stredného stupňa                 25 - 35
      c) ťažkého stupňa                  50 - 60
      
  51.   Stav po zlomenine tíbie            
      
      a) dobre zhojená                    5
      b) zhojená so skrátením, v nesprávnom uhlovom    30 - 40
       postavení a s porušenou funkciou končatiny
      
  52.   Pseudoartróza tíbie                 30 - 50
      
  53.   Stav po zlomenine vonkajšieho a vnútorného   
      členka
      
      a) dobre zahojené                  10 - 20
      b) zhojená v nepriaznivom postavení         30 - 40
       s porušenou funkciou pohybu v končatine
      
  54.   Stuhnutie horného členkového kĺbu       
      
      a) v priaznivom postavení (stuhnutie členka     20 - 35
       v neutrálnom postavení kĺbu)
      b) v nepriaznivom postavení             40 - 50
      
  55.   Stuhnutie dolného členkového kĺbu       
      
      a) v priaznivom postavení              15 - 20
       (stredné postavenie)
      b) v nepriaznivom postavení             30 - 40
      
  56.   Stuhnutie horného a dolného členkového kĺbu  
      
      a) v priaznivom postavení               35
      b) v nepriaznivom postavení             35 - 45
  57.   Pes equinovarus a iné poškodenia funkcie nohy 
      (stavy po zlomenine pätnej kosti, podľa
      poruchy funkcie nohy, s ťažkou deformáciou
      a poruchou chôdze ťažkého stupňa
      
      a) jednostranné postihnutie             30 - 40
      b) obojstranné postihnutie             50 - 60
      
  58.   Nervové poruchy úplné, jednostranné      
      
 58.1.  Plexus lumbosacralis                65 - 70
      
 58.2.  Nervus femoralis                  40 - 45
      
 58.3.  Nervus ischiadicus                 50 - 70
      
 58.4.  Nervus tibialis                   30 - 45
      
 58.5.  Nervus fibularis                  30 - 45
      
      Posudkové hľadisko:              
      V miere poklesu zárobkovej činnosti
      sú zahrnuté aj poruchy vazomotorické
      a trofické. Čiastočné poruchy inervácie
      nervov sa hodnotia tretinovými hodnotami.
      Stredne ťažké motorické poruchy sa hodnotia
      polovičnými hodnotami. Senzitívne poruchy
      inervácie pre celú dolnú končatinu sa
      hodnotia tridsiatimi percentami. Izolované
      senzitívne poruchy inervácie sa nehodnotia.

ODDIEL H – NÁDORY KOSTÍ, SVALSTVA A MÄKKÝCH TKANÍV
Všeobecné posudkové hľadisko:

Ak dôjde v dôsledku onkologickej liečby
k amputácii končatiny, určí sa pokles schopnosti zárobkovej činnosti podľa príslušnej
kapitoly.
Podobne sa postupuje v prípadoch, keď nádorom alebo jeho odstránením došlo k porušeniu
stability nosného alebo pohybového aparátu a k obmedzeniu pohybu.
Položka     Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
------------------------------------------------------------------------
  1.   Zhubné nádory kostí, svalstva a mäkkých    
     tkanív
     
     a) počas onkologickej liečby             80
     b) po stabilizácii zdravotného stavu        50 - 70
       (spravidla po dvoch rokoch)
     c) neliečiteľné formy                90